6 obowiązków przedszkola wynikających z dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 29-08-2017 r.

Prawo do specjalnej organizacji kształcenia w przedszkolu przysługuje dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność. Dostarczenie przez rodziców takiego orzeczenia oznacza, że przedszkole musi sprostać dodatkowym obowiązkom. Dowiedz się, jakie obowiązki przewidziano w przepisach obowiązujących od 1 września 2017 r.  

OBOWIĄZEK 1.

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnegospecjalne warunki wychowania przedszkolnego organizuje się z uwzględnieniem zaleceń w orzeczeniu na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Rozpoznanie potrzeb tych dzieci jest dokonywane w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy z rodzicami. W zakresie opracowywania programu przedszkole może również skorzystać ze wsparcia specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

OBOWIĄZEK 2.

 

Stworzenie warunków do nauki, zapewnienie sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci. Na pisemny wniosek dyrektora poradnia jest zobowiązana do współpracy z przedszkolem w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego.

OBOWIĄZEK 3.

Zorganizowane zostaną zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której zakres i formy powinny być ustalone w IPET.

OBOWIĄZEK 4.

Zorganizowane zostaną inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne.

Nowe przepisy wskazują, iż w ramach zajęć rewalidacyjnych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy uwzględnić w szczególności:

  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego,
  • naukę języka migowego lub innych wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku dziecka niesłyszącego lub z afazją,
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, oraz – w zależności od potrzeb – naukę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

OBOWIĄZEK 5.

Dążenie do integracji dzieci ze SPE ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi – edukacja włączająca powinna opierać się na fundamentalnych wartościach pozwalających na współistnienie w przedszkolu wszystkich podmiotów na równych prawach. Rzeczywista integracja wymaga planowych, systemowych działań, które pozwolą na praktyczną realizację idei równych szans, akceptacji indywidualności i różnorodności. W tym zakresie przedszkole powinno zadbać o budowanie partnerskich, podmiotowych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacji i wychowania w przedszkolu – począwszy od właściwych relacji rówieśniczych, poprzez relacje z rodzicami, jak też pomiędzy pracownikami przedszkola.

OBOWIĄZEK 6.

Przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym - działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny być postrzegane nie tylko z punktu widzenia bieżących potrzeb. Ważne jest, by w perspektywie długoterminowej realizować cele pozwalające dziecku na nabywanie kluczowych kompetencji, rozwijanie samodzielności, osiąganie sukcesów na kolejnych etapach edukacji oraz w dalszym życiu.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40613 )
Array ( [docId] => 40613 )