Czas trwania zajęć specjalistycznych w przedszkolu – czy można je skrócić?

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 14-03-2017 r.

Organizacja wsparcia dla dziecka w przedszkolu powinna wynikać z realnych potrzeb dziecka oraz uwzględniać jego możliwości psychofizyczne. Jeżeli jest to wskazane, ustaloną pulę godzin zajęć należy zwiększyć – czy można ją także ograniczyć? Kto i na jakiej podstawie podejmuje ostateczną decyzję w tym zakresie?

Dostosowanie organizacji wsparcia dla dziecka ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością. Nieodzownym warunkiem skutecznej pomocy jest uwzględnienie potrzeb oraz ograniczeń wynikających z dysfunkcji, determinujących możliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej, efektywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym, samodzielnego inicjowania aktywności i doświadczania otaczającej rzeczywistości.

O ile przepisy wskazują liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów (na podstawie ramowych planów nauczania), o tyle w kwestii tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu nie ma szczegółowych regulacji.

Prawo nie reguluje, w jakiej liczbie godzin należy ustalić wsparcie dla dziecka. Tym samym wskazania dotyczące liczby godzin i czasu trwania poszczególnych zajęć powinny wynikać z ustaleń zespołu, z uwzględnieniem merytorycznych wskazań do zorganizowania wsparcia w określonej formie. Jednocześnie ostateczna decyzja o wymiarze godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do dyrektora, który ustala ich liczbę, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form, tj. są zatwierdzone w arkuszu organizacji przedszkola.

Liczba godzin może być zmieniona…

Z uwagi na różnorodne, czasem bardzo złożone, potrzeby dzieci z niepełnosprawnością w wielu organach prowadzących istnieje też możliwość zwiększenia ustalonej puli godzin, jeśli uzasadniają to potrzeby dziecka. Należy pamiętać, że poza zajęciami rewalidacyjnymi dziecko ma prawo uczestniczyć w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Liczba godzin tych zajęć będzie zależała od ustaleń zespołu (zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym) z uwzględnieniem zaleceń w orzeczeniu formułowanych odpowiednio do potrzeb dziecka.

…z inicjatywy dyrektora lub nauczyciela...

W przypadku niewystarczającej liczby godzin dyrektor przedszkola powinien podjąć współpracę z organem prowadzącym i adekwatnie do potrzeb dzieci ustalić ich wymiar, uwzględniając zmiany w aneksie do arkusza organizacji tak, by rzeczywiście móc zaspokoić potrzeby dziecka i zgodnie z prawem organizować kształcenie specjalne.

Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Jednocześnie możliwości rozwojowe dziecka nie zawsze pozwalają na organizację zajęć w tak długim czasie. Biorąc pod uwagę cele określonych zajęć, wydolność dziecka, czas jego skupienia, możliwe jest organizowanie zajęć jednorazowo w krótszym wymiarze niż godzina zegarowa, zachowując łączny wymiar ustalonego wsparcia.

... ale zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka

Zgodnie z ramowym statutem przedszkola czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 • z dziećmi w wieku 3–4 lata – około 15 minut,
 • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

Czas trwania zajęć będzie w każdym przypadku zależał od potrzeb dziecka, celów terapii, zakresu oddziaływań, wydolności dziecka, czasu koncentracji itp. Powinien to ustalić specjalista pracujący z dzieckiem, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, które będą nadrzędnym kryterium w indywidualnych przypadkach i nie są uzależnione od zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Każdy specjalista może podjąć decyzję o czasie trwania określonych zajęć, zachowując ustalony tygodniowy ich wymiar.

Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40113 )
Array ( [docId] => 40113 )

Array ( [docId] => 40113 )