Czy można zamieniać wyniki próbnych egzaminów zewnętrznych na stopnie szkolne

Data: 17-01-2017 r.

Nie wolno zamieniać wyników egzaminów zewnętrznych (także próbnych) na oceny bieżące, gdyż niedozwolone jest przeliczanie wyników punktowych na oceny szkolne. Wynik punktowy lub procentowy testowania zewnętrznego nie może być wyrażany w skali oceny szkolnej, gdyż jest nieprzekładalny na tę skalę.

Przełożenie wyniku egzaminu na szkolną skalę ocen

Postępowanie w ten sposób tego okaże się krzywdzące dla ucznia i nigdy nie będzie odzwierciedlało stanu rzeczywistego. Ponadto arkusze testowe obejmują pełen zakres materiału z cyklu kształcenia, a uczeń pisząc egzamin próbny (np. w listopadzie lub w lutym) nie zrealizował podstawy programowej w całości, więc nie może być za to oceniany stopniem szkolnym. Warto także pamiętać, że celem egzaminu próbnego jest umożliwienie uczniowi nabrania pewności i obycia w sytuacji egzaminacyjnej, a nie zamiana wyniku na ocenę. Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się w komunikacie na stronie opolskiego kuratorium.

Dwa aspekty oceniania uczniów

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Ponadto śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

W dzienniku lekcyjnym trzeba zamieszczać oceny bieżące, śródroczne i roczne, a więc wynikające ze stopnia realizacji podstawy programowej. Nie ma mowy o wpisywaniu wyników egzaminów zewnętrznych, także tych próbnych. W niektórych dziennikach znajduje się miejsce na wpisanie wyników egzaminów zewnętrznych, ale nie ma obowiązku zamieszczania ich tam, a tym bardziej przekształcania ich w stopień szkolny.

Małgorzata Celuch wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39914 )
Array ( [docId] => 39914 )