Czy nauczanie indywidualne wyklucza pobyt dziecka w świetlicy szkolnej

Data: 19-10-2016 r.

Szkoła nie ma podstaw, by odmówić przyjęcia ucznia objętego nauczaniem indywidualnym do świetlicy. W celu zapewnienia właściwej opieki dyrektor powinien podjąć odpowiednie działania organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas takich zajęć.

Czy wszystkim uczniom należy zapewnić zajęcia świetlicowe

Obowiązkiem dyrektora szkoły, w której funkcjonuje świetlica, jest umożliwienie korzystania uczniom z zajęć świetlicowych. Kryteria w tym zakresie dotyczą szczególnie szkoły podstawowej oraz szkół prowadzących kształcenie specjalne. Placówka jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji, dyrektor nie może odmówić przyjęcia dziecka do świetlicy (np. z nauczaniem indywidualnym w domu), jeśli rodzice złożą wniosek w tej sprawie. W związku z tym musi też podjąć kroki minimalizujące/niwelujące potencjalne zagrożenie ponieważ odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Przepisy nie przewidują w tej kwestii innych rozwiązań. Jedynym merytorycznym wskazaniem mogłoby być np. zalecenie dotyczące braku możliwości włączania ucznia w zajęcia świetlicowe wskazane w orzeczeniu.

Działania dyrektora, które zapewnią bezpieczeństwo uczniów

Warto jednak podjąć rozmowę z rodzicami na temat zasadności pobytu dziecka w świetlicy z uwagi na stan zdrowia, który jest przyczyną ograniczenia liczby godzin zajęć edukacyjnych i może uzasadniać potrzebę skrócenia pobytu ucznia w szkole. Być może uda się uzgodnić kompromisowe rozwiązanie np. ustalić konieczny czas pobytu ucznia w szkole tak, by rodzice mogli realizować swoje obowiązki zawodowe przy maksymalnie skróconym czasie opieki nad uczniem w szkole.

Warto również podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w tym podczas ewentualnego pobytu ucznia w świetlicy. Możliwe rozwiązania mogą dotyczyć:

  • organizacji nauczania indywidualnego w czasie optymalnie dostosowanym do możliwości organizacyjnych szkoły, np. podczas, gdy w świetlicy jest najmniej uczniów,
  • zatrudnienia asystenta nauczyciela świetlicy w klasach I–III,
  • zapewnienia uczniowi udziału w innych zajęciach (indywidualnych, w małej grupie np. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych).
Marzenna Czarnocka dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39616 )
Array ( [docId] => 39616 )

Array ( [docId] => 39616 )