Czy uczeń nauczania indywidualnego może uczestniczyć w niektórych zajęciach z klasą

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 07-01-2016 r.

W ramach indywidualnego nauczania uczeń powinien mieć zorganizowane zajęcia ze wszystkich przedmiotów. Jeśli jednak w orzeczeniu o indywidualnym nauczaniu wskazane jest uczestnictwo ucznia w niektórych zajęciach z uczniami w klasie, dyrektor szkoły powinien umożliwić to uczniowi w ramach włączania go w życie szkoły.

Zajęcia w indywidualnym nauczaniu powinny spełniać zalecenia z orzeczenia

Dyrektor szkoły ustala – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – m.in. zakres zajęć indywidualnego nauczania, a także powinien zorganizować nauczanie w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Organizując więc nauczanie indywidualne, należy ustalić możliwość organizacji wszystkich przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania.

Jeśli tak przewiduje orzeczenie, włączać ucznia w zajęcia z klasą

Uczeń może realizować zajęcia z klasą, wskazane w zaświadczeniu lekarskim, jednak ich realizacja powinna być uwzględniona poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania – taką interpretację przedstawiło MEN w stanowisku z 21 listopada 2014 r..

Dzieci i młodzież objęte indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych.

Można odstąpić od realizacji niektórych treści objętych zajęciami obowiązkowymi

Przepisy wskazują na możliwość odstąpienia od realizacji niektórych treści objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, nie oznacza to jednak możliwości rezygnacji z realizacji wybranego przedmiotu/przedmiotów określonych w ramowym planie nauczania. Warunkiem w takiej sytuacji jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Podstawą do takiego działania jest przepis § 10 ww. rozporządzenia, który wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego – dopuszcza więc udział dzieci również w zajęciach literalnie niewymienionych w rozporządzeniu.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38311 )
Array ( [docId] => 38311 )

Array ( [docId] => 38311 )