Dziecko z odroczeniem nie zawsze w tej placówce, do której uczęszczało

Data: 15-06-2015 r.

Dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym nie musi zostać przyjęte do dotychczas uczęszczanego przedszkola. Gmina może wskazać także inną placówkę. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem go do szkoły. Jeśli nie osiągnęło ono gotowości szkolnej, rozpoczęcie nauki może być przesunięte o rok. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły podstawowej może odroczyć rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Wydanie decyzji przez dyrektora szkoły o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego oznacza, że dziecko będzie dalej objęte przygotowaniem przedszkolnym. Dziecko z takim odroczeniem może kontynuować zajęcia:

  1. w placówce, do której uczęszczało,

  2. w innej – wybranej przez rodziców,

  3. w innej – wskazanej przez gminę.

Rodzice dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym powinni uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli. Problem pojawia się wówczas, gdy otrzymają decyzję o odroczeniu po zakończeniu naboru

Wydanie takiej decyzji po zakończonej rekrutacji do przedszkoli:

  • nie nakłada na dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszczało, obowiązku przyjęcia wychowanka,

  • nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dziecku możliwości kontynuowania przygotowania przedszkolnego.

Jeżeli nie ma miejsca w przedszkolu wybranym przez rodziców:

  • dyrektor przedszkola powinien poinformować wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nieprzyjęciu dziecka,

  • wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne miejsce, gdzie dziecko będzie mogło kontynuować przygotowanie przedszkolne.

W przedszkolach niepublicznych o przyjęciu dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym decyduje osoba prowadząca przedszkole lub dyrektor (jeśli zostały mu nadane takie kompetencje).

Bożena Winczewska, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zobacz także:

  • Dyrektor szkoły może otrzymać dotację celową na zakup książek
  • Klasyfikację roczną uczniów nadzoruje dyrektor
  • Dyrektor szkoły nie może przyspieszyć terminu egzaminów poprawkowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37314 )
Array ( [docId] => 37314 )

Array ( [docId] => 37314 )