Elektroniczna rekrutacja do szkoły

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 27-04-2020 r.

W związku ze stanem epidemii wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są elektronicznie. Czy po otwarciu placówki rodzic musi mi go dostarczyć w oryginale? Czy forma elektroniczna jest wiążąca i rodzice nie muszą złożyć podpisu na wniosku? 

Odpowiedź

 

W związku z epidemią wirusa Covid-19 wydawane są sukcesywnie przepisy umożliwiające wykonywanie przez jednostki oświatowe niezbędnych działań. Takim aktem prawnym jest, m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530).

Uzasadnienie

Rozszerza ono dotychczasowe rozporządzenie, szczególne rozwiązania przyjęte na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, o kolejne, m.in.:

  • § 11a ust. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

[wg art. 25 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.]

  • § 11a ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

  • §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy (czyli listy kandydatów zakwalifikowanych/ kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych / kandydatów nieprzyjętych), podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Jednocześnie zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły, publicznej placówki (…), jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat:

  • został zakwalifikowany oraz

  •  złożył wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty określa art. 150 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Są to dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, warunków, opinie, orzeczenia, zgody, oświadczenia itd. Natomiast postać w jakiej dany dokument powinien być złożony określa art. 150 ust. 3 tej ustawy (część dokumentów musi być złożona w postaci oryginałów, inne mogą być notarialnie poświadczonymi kopiami albo urzędowo poświadczonym odpisem lub wyciągiem z dokumentu, jeszcze inne kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora, a niektóre mogą być poświadczone „za zgodność” przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Możliwość wygenerowania wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji (coraz częstsza praktyka) lub inne dodatkowe rozwiązania przyjęte ze względu na zagrożenie epidemiologiczne (np. przyjmowanie pocztą elektroniczną wniosków wraz z załączonymi elektronicznymi wersjami wymaganych dokumentów), ani przepis § 11a ust. 2 ww. rozporządzenia, moim zdaniem, nie zwalniają z zasad wynikających z art. 150 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Załączony skan lub zdjęcie dokumentu w wersji elektronicznej są dokumentami elektronicznymi, jednak nie posiadają podpisu elektronicznego co uniemożliwia weryfikację dokumentów.

Zapamiętaj!

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentacji trzeba złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. Analogicznie, w terminie wskazanym w harmonogramie trzeba będzie złożyć poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu a następnie wolę uczęszczania do danej szkoły.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) - art. 150 ust. 2 i 3, art. 158 ust. 2.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530) - § 11a ust. 1 i 2, § 11b.

Wanda Pakulniewicz Ekspert Portalu Oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41154 )
Array ( [docId] => 41154 )