Język obcy w informacji o gotowości szkolnej – jakie informacje uwzględnić i jak je sformułować

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 21-03-2017 r.

Nauka języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego ma rozbudzać świadomość językową i wrażliwość kulturową oraz pobudzać motywację dzieci do jego nauki w przyszłości. Stopień przygotowania do posługiwania się językiem obcym należy umieścić w informacji o gotowości szkolnej – jak sformułować wnioski i spostrzeżenia, aby stanowiła ona przydatne źródło wiedzy dla rodziców i nauczycieli szkoły podstawowej?

Nauczyciele pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, zobowiązani są do prowadzenia systematycznej obserwacji pedagogicznej podopiecznych, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Ocena rozwoju dotyczy umiejętności dziecka…

W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, czyli diagnozę przedszkolną. W bieżącym roku szkolnym tą diagnozą są objęte dzieci 5 i 6-letnie.

Diagnoza polega na opisaniu umiejętności dziecka w kilku obszarach, od których uzależniona jest gotowość szkolna – można je ująć np. w następujących kategoriach:

 • rozwój fizyczny i wychowanie zdrowotne,
 • rozwój poznawczy,
 • rozwój emocjonalno-społeczny.

 …i uwzględnia przygotowanie do posługiwania się językiem obcym

Na ocenę rozwoju poznawczego ma także wpływ obserwacja dziecka na zajęciach nauki języka obcego nowożytnego. Informacja o gotowości szkolnej dziecka powinna uwzględniać przygotowanie do posługiwania się językiem obcym, gdyż gotowość szkolna to nie tylko umiejętność głoskowania i liczenia, ale przede wszystkim gotowość dziecka do podjęcia nowych zadań, zdolność do przystosowania się do nowego środowiska. Gotowość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalno-społecznego, który czyni dziecko podatnym na uczenie się.

Zgodnie z zapisami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, celem nauki języka obcego w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej. Podczas obserwacji dzieci trzeba zwracać uwagę na stopień realizacji tego celu i zawarcie wniosków w informacji o gotowości szkolnej poszczególnych dzieci.

Świadomość językowa oznacza świadomość istnienia symboli językowych, zasad i reguł języka, czyli świadome używanie przez dziecko środków językowych. Świadomość językowa dzieci w tym wieku ujawnia się głównie w grach i zabawach językowych.

Wrażliwość kulturowa to świadomość istnienia innych kultur poza tą, w której dziecko się wychowuje, zainteresowanie inną kulturą/kulturami. U dzieci można to obserwować poprzez zabawę, wspólne oglądanie filmów, bajek, rozmowę.

Wnioski zawiera się w informacji o gotowości szkolnej

Nauczyciel, obserwując dziecko powinien także umieć ocenić stopień motywacji do nauki języków obcych, co zweryfikuje, widząc zaangażowanie dziecka w proces zdobywania wiedzy, w zabawy organizowane podczas zajęć nauki języka obcego. Motywacja może przejawiać się w kreatywności dziecka na zajęciach, aktywności, chętnym i częstym zadawaniu pytań, dociekliwości, częstotliwości podejmowania prób używania języka w różnych sytuacjach, nie tylko podczas jego nauki.

Jeśli języka obcego uczy inny nauczyciel – powinien przekazać wychowawcy grupy wszystkie obserwacje, które będą potrzebne do wykorzystania w informacji o gotowości szkolnej poszczególnych dzieci.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno:

1) uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumieć bardzo proste polecenia i reagować na nie;

3) powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewać piosenki w grupie;

4) rozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są 

Małgorzata Celuch specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40136 )
Array ( [docId] => 40136 )

Array ( [docId] => 40136 )