Matura uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 16-11-2012 r.

Uczniowie, którym udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogą zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach określonych w komunikacie dyrektora CKE. Informację o konieczności dostosowania egzaminu do indywidualnych potrzeb przekazuje do CKE dyrektor szkoły, którą ukończy maturzysta.

Do 31 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły musi otrzymać od ucznia, chcącego zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach dostosowanych do jego potrzeb, dokumenty wskazujące na:

 • potrzebę kształcenia specjalnego (wydane przez publiczną poradnię świadczącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
 • potrzebę nauczania indywidualnego lub wskazujące na trudności w uczeniu się (wydane przez publiczną poradnię świadczącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
 • stan zdrowia uzasadniający konieczność zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb (wydane przez lekarza),
 • pozytywną opinię rady pedagogicznej na temat ucznia, któremu udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna (wydana przez radę pedagogiczną).

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły może otrzymać te dokumenty do 7 lutego 2013 roku.

Informację o konieczności dostosowania formy i warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia dyrektor szkoły przekazuje do dyrektora komisji egzaminacyjnej najpóźniej do 15 lutego 2013 roku. W późniejszym terminie może zostać przedłożone zaświadczenie absolwentów niesprawnych lub chorych czasowo. Za przekazanie informacji do CKE również odpowiada dyrektor szkoły. Takie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ponieważ nie będą to przypadki absolwentów, którym w trakcie roku szkolnego 2012/2013 udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna będąca przesłanką do zmiany form i warunków przeprowadzania egzaminu.

Komunikat Dyrektora CKE wymienia następujące osoby, jako uprawnione do ubiegania się o dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego do specjalnych potrzeb:

 • absolwenci niesłyszący i słabo słyszący,
 • absolwenci niewidomi i słabo widzący,

 • absolwenci z niepełnosprawnością ruchową oraz czasową niepełnosprawnością rąk,
 • absolwenci z zaburzeniami komunikacji językowej (w tym z mutyzmem i afazją),
 • absolwenci z autyzmem (w tym zespołem Aspergera),
 • absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • absolwenci z chorobami przewlekłymi,
 • absolwenci chorzy lub czasowo niesprawni,
 • absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 • absolwenci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej/traumatycznej,
 • absolwenci mający trudności adaptacyjne wynikające z wcześniejszego kształcenia za granicą.

Podstawa prawna:

 • § 59 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.),
 • § 70 ust. 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. Nr 65, poz. 400 ze zm.),
 • § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490 ze zm.),

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29955 )
Array ( [docId] => 29955 )

Array ( [docId] => 29955 )