Matura uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 16-11-2012 r.

Uczniowie, którym udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna mogą zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach określonych w komunikacie dyrektora CKE. Informację o konieczności dostosowania egzaminu do indywidualnych potrzeb przekazuje do CKE dyrektor szkoły, którą ukończy maturzysta.

Do 31 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły musi otrzymać od ucznia, chcącego zdawać egzamin maturalny w formie i warunkach dostosowanych do jego potrzeb, dokumenty wskazujące na:

 • potrzebę kształcenia specjalnego (wydane przez publiczną poradnię świadczącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
 • potrzebę nauczania indywidualnego lub wskazujące na trudności w uczeniu się (wydane przez publiczną poradnię świadczącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
 • stan zdrowia uzasadniający konieczność zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb (wydane przez lekarza),
 • pozytywną opinię rady pedagogicznej na temat ucznia, któremu udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna (wydana przez radę pedagogiczną).

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły może otrzymać te dokumenty do 7 lutego 2013 roku.

Informację o konieczności dostosowania formy i warunków egzaminu maturalnego do potrzeb ucznia dyrektor szkoły przekazuje do dyrektora komisji egzaminacyjnej najpóźniej do 15 lutego 2013 roku. W późniejszym terminie może zostać przedłożone zaświadczenie absolwentów niesprawnych lub chorych czasowo. Za przekazanie informacji do CKE również odpowiada dyrektor szkoły. Takie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ponieważ nie będą to przypadki absolwentów, którym w trakcie roku szkolnego 2012/2013 udzielana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna będąca przesłanką do zmiany form i warunków przeprowadzania egzaminu.

Komunikat Dyrektora CKE wymienia następujące osoby, jako uprawnione do ubiegania się o dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego do specjalnych potrzeb:

 • absolwenci niesłyszący i słabo słyszący,
 • absolwenci niewidomi i słabo widzący,

 • absolwenci z niepełnosprawnością ruchową oraz czasową niepełnosprawnością rąk,
 • absolwenci z zaburzeniami komunikacji językowej (w tym z mutyzmem i afazją),
 • absolwenci z autyzmem (w tym zespołem Aspergera),
 • absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • absolwenci z chorobami przewlekłymi,
 • absolwenci chorzy lub czasowo niesprawni,
 • absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 • absolwenci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej/traumatycznej,
 • absolwenci mający trudności adaptacyjne wynikające z wcześniejszego kształcenia za granicą.

Podstawa prawna:

 • § 59 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.),
 • § 70 ust. 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. Nr 65, poz. 400 ze zm.),
 • § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490 ze zm.),

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29955 )
Array ( [docId] => 29955 )

Array ( [docId] => 29955 )