Nowe zasady edukacji domowej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 28-02-2017 r.

W związku z reforma oświatową często pojawiają się wątpliwości, jakie przepisy regulują obecnie kwestie dotyczące edukacji domowej. Czy w przypadku edukacji poza szkolnej nadal obowiązuje 8 egzaminów na koniec roku i zwolnienie z oceny z zachowania? Warto prześledzić zmiany i zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kwestie dotyczące tzw. nauczania domowego, do czasu wejścia w życie przepisów ustawy Prawo oświatowe reguluje ustawa o systemie oświaty. Termin zmiany podstawy prawnej to 1 września 2017 r. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie podejmowania decyzji w sprawie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą i warunków jego realizacji (art. 16 ust. 8 i 11 ustawy o systemie oświaty, §  17 rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i promowania).

Nauczanie domowe na wniosek rodziców

Dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Klasyfikacja bez oceny zachowania

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły (art. 16 ust. 11 ustawy o systemie oświaty). Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor wydał zezwolenie na edukację poza szkolną. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania oraz nie przeprowadza się egzaminów z:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40078 )
Array ( [docId] => 40078 )