Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – powołanie zespołów

Data: 09-11-2012 r.

Organizacja koncepcji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce wymaga od dyrektora szkoły powoływania zespołów odpowiedzialnych za opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o szczególnych potrzebach. W wielu placówkach niezbędne są szkolenia dla nauczycieli, które przygotują ich do efektywnego wspierania ucznia.

Uczniowie, którym należy zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniom:

  • niepełnosprawnym,
  • niedostosowanym społecznie,
  • zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
  • szczególnie uzdolnionym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • przewlekle chorym,
  • mającym trudności wynikające z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi.

Kogo dyrektor szkoły powinien powołać do zespołu

Przede wszystkim pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być udzielana uczniowi przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli i specjalistów. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach będzie efektywna pod warunkiem zindywidualizowania programu pomocy do jego potrzeb.

Coraz częściej jednym z elementów rozwoju zawodowego zalecanym nauczycielom jest udział w szkoleniach dla nauczycieli, podczas których podejmowane są zagadnienia związane z terapią pedagogiczną.

To jednak nie zawsze wystarcza, dlatego dyrektor szkoły powinien dążyć do zaangażowania w pracę zespołu także logopedów, doradców zawodowych oraz psychologów. Członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być np. pedagog szkolny, wychowawca klasy, specjalista posiadający kwalifikacje do pracy z uczniem o konkretnych potrzebach (logopeda, rehabilitant, nauczyciel przedmiotu).

Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespół ma za zadanie zaplanować i koordynować udzielanie pomocy uczniowi. W szczególności działania te dotyczą ustalenia zakresu potrzebnej pomocy oraz określenie optymalnych form i metod pracy.

Każdy z członków zespołu ma przydzielony zakres działań odpowiadający posiadanym kompetencjom oraz potrzebom ucznia. Zespół ma obowiązek informować pozostałych nauczycieli o potrzebach ucznia i efektach jego pracy. Oprócz tego niezbędny jest stały kontakt z rodzicami.

Ponadto zespół prowadzi dokumentację, na którą składają się: indywidualna karta pracy ucznia, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, plan działań wspierających i inne dokumenty dostosowane do rodzaju udzielanej pomocy (np. karta efektywności zajęć, kwestionariusze oceny poziomu funkcjonowania ucznia). Nad prawidłową pracą zespołu pieczę sprawuje dyrektor szkoły.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wprowadziło zmiany związane ze wspieraniem uczniów o specjalnych potrzebach. Niewątpliwie ich realizacja stanowi dla dyrektorów poważne wyzwanie.

Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie ogranicza się do przydzielenia nauczycielom nowych obowiązków. Konieczne są zarówno szkolenia dla nauczycieli jak i zaangażowanie specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dyrektor szkoły musi także pamiętać, że organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole wymaga zmian w statucie szkoły. Nowelizacja statutu szkoły musi uwzględniać skład zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podziału zadań między jego członkami, kompetencje osoby nadzorującej pracę zespołu oraz harmonogram pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29954 )
Array ( [docId] => 29954 )

Array ( [docId] => 29954 )