Programy nauczania – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 09-11-2012 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektorów szkół obowiązek zatwierdzania programów nauczania stosowanych w szkole. Oprócz tego dyrektor szkoły powinien monitorować realizację podstawy programowej, co przewiduje plan pracy szkoły.

Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników, nakłada na dyrektora szkoły obowiązek sprawdzenia czy zaproponowany przez nauczyciela program nauczania jest zgodny z podstawą programową przewidzianą dla danego etapu edukacyjnego. Niezgodność treści programu nauczania z celami kształcenia i wychowania może zaburzyć realizację planu pracy szkoły.

Obowiązki dyrektora szkoły zatwierdzającego programy nauczania

Pierwszą czynnością dyrektora jest zweryfikowanie zgodności programu z podstawą programową dla danego przedmiotu. Dyrektor szkoły nie ma obowiązku posiadania głębokiej wiedzy merytorycznej w zakresie każdego przedmiotu prowadzonego w szkole. W związku z tym przed podjęciem decyzji, powinien zasięgnąć opinii nauczyciela przedmiotu, doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego. Konsultacje te odbywają się po przedłożeniu przez nauczyciela proponowanego programu.

Ocena programu dotyczy:

  • celów kształcenia i wychowania,
  • zgodności z treściami podstawy programowej,
  • sposobów osiągania celów,
  • zakładanych osiągnięć uczniów,
  • przyjętych kryteriów oceny i sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów.

 

Obowiązki dyrektora szkoły zatwierdzającego program nauczania przedmiotu obejmują również zweryfikowanie, czy nauczyciele dysponują treściami podstawy programowej rozpisanymi na trzyletni cykl kształcenia. Plan wynikowy ułatwi dyrektorowi szkoły weryfikowanie stopnia realizacji – ten obowiązek nakłada na niego plan pracy szkoły.

Stopień realizacji podstawy programowej powinien być oceniany przez dyrektora szkoły w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Obserwacja pracy nauczyciela umożliwia dyrektorowi sprawdzenie czy realizowane są założenia zawarte w planie wynikowym przedłożonym przed zatwierdzeniem programu nauczania. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest także monitorowanie czy liczba godzin wskazana w ramowym planie nauczania jest zgodna z realizowanymi zajęciami.

Podczas ewaluacji pracy szkoły oraz oceny realizacji planu pracy szkoły, dyrektor powinien ocenić stopień realizacji podstawy programowej w oparciu o wybrany dla danego przedmiotu i etapu edukacji program nauczania, co powierza się osobie kierującej szkołą.

Podstawa prawna:

  • art. 4 ust. 1 pkt, ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730),
  • art. 35 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29953 )
Array ( [docId] => 29953 )