Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 14-08-2020 r.

Który nauczyciel przygotowuje pisemną informację o gotowości szkolnej dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego-sprzężone: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - uczęszczającego do przedszkola ogólnodostępnego.

Odpowiedź: 

 

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji o gotowości szkolnej dziecka. Według mojej opinii informacja taka powinna być przygotowana wspólnie przez wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym, a zadania w tym zakresie powinny wynikać ze statutu przedszkola. (art. 102 ustawy Prawo oświatowe)

Uzasadnienie

W pkt. 9 Warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wskazano, że nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. Natomiast zgodnie z art. 102 ustawy Prawo oświatowe, w statucie przedszkola należy określić między innymi:

  • sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

  • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

  1. współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

  2. planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

  3. prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

  4. współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

Zapamiętaj!

Informacja o gotowości szkolnej jest dokumentem podsumowującym osiągnięcia dziecka przed podjęciem obowiązku szkolnego i powinny się w niej znaleźć wszystkie informacje ważne dla powodzenia dziecka w związku z podjęciem nauki w szkole,  w tym nie tylko w zakresie opanowania wymagań programowych, ale także dotyczące mocnych stron w rozwoju dziecka, dostrzeżonych trudności, zainteresowań, podjętych lub potrzebnych działań wspierających potrzeby dziecka i działań, jakie mogą/powinni podjąć rodzice w związku z oceną gotowości szkolnej ich dziecka. Ważne są również dodatkowe informacje o dziecku w związku ze zmiana środowiska edukacyjnego np. dotyczące sposobu komunikacji, stosowanych metod pracy itp. W związku z tym  w odniesieniu do każdego dziecka udział w ocenie gotowości szkolnej powinny wziąć wszystkie osoby, które mają informacje w tym zakresie – w szczególności nauczyciele, w tym tzw. wspomagający (który przecież współorganizuje kształcenie dziecka), specjaliści pracujący z dzieckiem w przedszkolu.

Ostateczną wersję dokumentu może sporządzić osoba wskazana przez dyrektora na podstawie informacji przekazanych przez wszystkie osoby zaangażowane w prace z dzieckiem.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.) – art. 102

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) – załącznik 1

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41193 )
Array ( [docId] => 41193 )