Uczeń z orzeczeniem może korzystać ze szkolnego laptopa również w domu

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 12-11-2015 r.

Jeśli komputer został kupiony z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, to nie ma przeciwwskazań, aby mógł on używać tego sprzętu także w miejscu zamieszkania. Określając zasady wypożyczania sprzętu szkolnego do domu, dyrektor powinien skorzystać z regulacji zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących umowy użyczenia.

Uszczegółowienie zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy znajduje wyraz w zapisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z przepisami dotyczącymi kwestii wydatkowania środków związanych ze specjalną organizacją nauki i metodami pracy dyrektor szkoły zapewnia:

  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne,
  • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,
  • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi,
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Środki na kształcenie dzieci niepełnosprawnych mogą być zatem przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego, w tym - laptopa.

Zasady wypożyczenia sprzętu szkolnego do domu należy ustalić z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, najlepiej w formie umowy użyczenia, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, przy czym biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

W treści umowy użyczenia trzeba podać dokładne dane użyczanego sprzętu oraz wykaz programów, które są zainstalowane. Warto też uregulować kwestie dotyczące m.in. odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu, wgrania nielegalnego oprogramowania oraz konserwacji.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38022 )
Array ( [docId] => 38022 )

Array ( [docId] => 38022 )