Ustawa o systemie oświaty ma gwarantować edukację seksualną

Data: 18-01-2013 r.

Sejmowa Komisja Nauki, Edukacji i Młodzieży będzie dyskutowała nad projektem zmian, jakim miałaby ulec Ustawa o systemie oświaty. Celem projektu poselskiego jest wprowadzenie do programów nauczania obowiązkowych zajęć „wiedza o seksualności człowieka”.

Poselski projekt zakłada, że Ustawa o systemie oświaty zostanie uzupełniona o art. 13b wprowadzający obowiązkowy przedmiot „wiedza o seksualności człowieka”. Opinie na temat projektu są podzielone, jednak posłowie przekonują, że zarówno dla nauczycieli jak i rodziców odpowiednia edukacja seksualna młodzieży powinna być tak samo ważna, jak nauczanie matematyki czy języka polskiego.

Dyrektor szkoły nie będzie potrzebował zgody rodziców

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych realizowany jest przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie”, w ramach którego przekazywane są również treści dotyczące seksualności. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować lekcje WDŻ. Zajęcia nie są jednak obowiązkowe i dyrektor szkoły musi otrzymać zgodę rodziców na uczestniczenie w nich niepełnoletniego ucznia. Osoby pełnoletnie same mogą zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach. Jeżeli Ustawa o systemie oświaty będzie zawierała proponowany art. 13b, dyrektor szkoły nie będzie przyjmował rezygnacji.

Edukację seksualną powinna wprowadzać Ustawa o systemie oświaty

Obecnie o edukacji seksualnej w szkolnych programach nauczania mówi Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zgodnie z którą minister właściwy do spraw oświaty ma wydać rozporządzenie określające sposób i treści nauczania dotyczące życia seksualnego człowieka, zasad świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.

Minister Edukacji Narodowej wydał odpowiednie rozporządzenie, ale zgodnie z § 4 ust. 2 opiekunowie niepełnoletniego ucznia i uczniowie pełnoletni mogą nie wyrazić woli uczestniczenia w zajęciach, a dyrektor szkoły musi respektować tę decyzje. Ustawa o systemie oświaty ma zobligować do uczestniczenia w lekcjach. Ponadto przeniesienie zapisu o edukacji seksualnej do Ustawy o systemie oświaty, zdaniem projektodawców, ma zagwarantować obiektywny i neutralny światopoglądowo program nauczania. Wnioskodawcy zwracają uwagę, że obecnie zdarza się, iż lekcje wychowania do życia w rodzinie są dla nauczycieli pretekstem do wpajania określonych poglądów i podczas zajęć młodzież nie ma możliwości zdobywania obiektywnej wiedzy naukowej.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Warto również zauważyć, że wprowadzenie do Ustawy o systemie oświaty proponowanego art. 13b może oznaczać dla nauczycieli konieczność ukończenia studiów podyplomowych, dających kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu - wiedza o seksualności człowieka. Obecnie wychowanie do życia w rodzinie mogą prowadzić nauczyciele, którzy skończyli odpowiednie studia podyplomowe lub dyrektor szkoły uznaje ich kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów – dotyczy to np. pedagoga szkolnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 Nr 17 poz. 78 z późn. zm) art. 4 ust. 1-3.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 Nr 67 poz. 756 z późn. zm) § 4 ust. 2

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29961 )
Array ( [docId] => 29961 )