Warunki przyjmowania cudzoziemców do poszczególnych szkół

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 18-02-2017 r.

Prawie w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy pobierali naukę w systemach oświaty innych państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. Zapoznaj się z obowiązkami dyrektora w związku z przyjmowaniem cudzoziemców oraz nowymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji do poszczególnych klas.

Zasady przyjmowania uczniów jak dotychczas

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wprowadziły zasadniczych zmian w zasadach przyjmowania uczniów, którzy kształcili się w systemach oświaty innych państw. Obecne regulacje zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, w szkole przysposabiającej do pracy i w szkołach policealnych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.  Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1-3 i ust. 6-10, art. 20v, art. 20 w ust. 1 i art. 20z-20ze ustawy. Przepisy art. 20t ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

Postępowanie rekrutacyjne

Uczniowie  przybywający z zagranicy są więc co do zasady przyjmowani do szkół jak dotąd z uwzględnieniem naboru do nowotworzonych szkół, z uwzględnieniem terminów postępowania rekrutacyjnego na kolejne lata szkolne.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się nadal postępowanie rekrutacyjne do klas I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego technikum. Uczniowie przybywający z systemów edukacyjnych innych państw mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe i w przepisach rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty.

Aktualne przepisy nie regulują szczegółowo przyjmowania uczniów, którzy dotąd realizowali obowiązek szkolny w innym państwie, do nowotworzonych klas VII i VIII szkoły podstawowej.  Przyjęcie uczniów do tych klas powinno więc odbywać się na podstawie szczegółowej analizy sytuacji konkretnego ucznia, na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu oraz z uwzględnieniem perspektywy dalszej możliwości wyboru ścieżki kształcenia w związku z reformą i zmianą struktury systemu edukacji.

Rozszerzone kryteria klasyfikacji do poszczególnych klas

Istotną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest rozszerzenie kryteriów, na podstawie których dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr. Dotychczas dyrektor brał pod uwagę wyłącznie dokumenty wydane przez szkołę za granicą potwierdzające poziom wykształcenia bądź dokumenty potwierdzające sumę lat nauki szkolnej. Po zmianach, oprócz dokumentacji należy wziąć pod uwagę także wiek ucznia lub opinię rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia wyrażone w formie ustnej lub pisemnej.

Zastosowanie większej liczby kryteriów ułatwi dyrektorowi szkoły lub placówki podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr poprzez wykorzystanie szeregu czynników, pozwalających na uwzględnienie indywidualnej sytuacji, a także rzeczywistych potrzeb edukacyjnych czy możliwości psychofizycznych ucznia. Obecnie dyrektor może przyjąć ucznia do klasy programowo wyższej lub niższej, niż to wynika z przedstawionych dokumentów wydanych przez szkołę za granicą.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40056 )
Array ( [docId] => 40056 )