Zadania dyrektora związane z zapewnieniem warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 20-09-2016 r.

Aby skutecznie realizować zadania szkoły w zakresie warunków kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dyrektor powinien podejmować stosowne działania wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Poznaj, jakie!

Najważniejsze zadania dyrektora

W tym zakresie obowiązki dyrektora są związane m.in. z kontrolą przestrzegania przepisów prawa w zakresie:

1) Realizacji podstawy programowej – efekty kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi związane są, tak jak w odniesieniu do wszystkich uczniów w szkole, z opanowaniem przez nich treści określonych w podstawie programowej. Nauczyciele mają obowiązek indywidualizacji nauczania w odniesieniu do każdego ucznia oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do ich możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych, w tym warunków egzaminów zewnętrznych. Sprawując nadzór pedagogiczny, dyrektor może w tym zakresie prowadzić takie działania jak: doraźna i planowa kontrola dzienników poszczególnych zajęć, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów, analiza sprawozdań nauczycieli, wyników oceny efektów pomocy udzielanej uczniom, wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, postępów uczniów w kontekście wyników klasyfikacji i promocji, analizy bieżących potrzeb lub trudności uczniów zgłaszanych przez nauczycieli. Działania dyrektora w tym obszarze, w tym sposób monitorowania podstawy programowej, powinny być ustalone w planie nadzoru pedagogicznego, z którym dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną do 15 września roku szkolnego, na który opracowywany jest plan. W związku ze zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy również wziąć pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły związane z zapewnieniem dzieciom w oddziałach przedszkolnych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w godzinach realizacji podstawy programowej.

Trzeba również pamiętać, że kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może wymagać odpowiedniego dostosowania programów nauczania. W tym zakresie dyrektor ustala szkolny zestaw programów nauczania, którego integralnym elementem są programy wychowawczy i profilaktyki, które powinny uwzględniać również treści obejmujące działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. przeciwdziałanie wykluczeniu, polityka akceptacji, integracji).

2) Realizacji ramowych planów nauczania – zgodnie z ramowym planem nauczania uczniom z niepełnosprawnością należy zapewnić 2 godziny zajęć rewalidacyjnych w tygodniu. Szkolny plan nauczania musi uwzględniać właściwą organizację tych zajęć z zachowaniem higienicznych warunków pracy uczniów. Wymiar godzin dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym określa organ prowadzący w stosownej uchwale.

3) Tworzenia warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, współdziałania z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziców oraz współpracy z rodzicami – w tym zakresie w statucie szkoły powinny zostać ustalone zasady działania wolontariatu oraz zasady organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Statut powinien również określać organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39511 )
Array ( [docId] => 39511 )