Zebranie rady pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej

Autor: Bożena Winczewska
Data: 03-01-2017 r.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej powinny być przedstawione radzie pedagogicznej, która w ramach swoich kompetencji stanowiących jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty). W tym celu w każdym okresie dyrektor szkoły zobowiązany jest zorganizować zebranie rady pedagogicznej.

Przebieg zebrania

Program zebrania nie powinien być rozbudowywany o dodatkowe tematy, niezwiązane z celem spotkania, by nie przekroczyć ustalonego w regulaminie rady pedagogicznej maksymalnego czasu trwania zebrania. Dyrektor powinien zobowiązać nauczycieli do przygotowywania opracowań w wersji papierowej i elektronicznej oraz zaplanowania wystąpień w postaci zwięzłych wypowiedzi ustnych.

Komunikat o zebraniu rady pedagogicznej powinien trafić do nauczycieli w terminie gwarantującym obecność na zebraniu co najmniej połowy członków rady pedagogicznej, by podejmowane przez nią uchwały były zgodne z przepisami prawa (art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Program i podjęcie uchwały

W ustalonym przez dyrektora porządku zebrania klasyfikacyjnego muszą się znaleźć punkty umożliwiające:

1) ustalenie obecności i quorum dla prawomocności zebrania oraz podejmowania uchwał,

2) przedstawienie przez wychowawców klas informacji o wynikach klasyfikacji,

3) zadawanie pytań, uzupełnianie wypowiedzi i podejmowanie decyzji dotyczących uczniów (np. umożliwienie uczniowi uzupełnienie braków,jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

4) podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji – musi być zgodna z obowiązującym prawem. Konsekwencją nieznajomości przepisów i podjęcia uchwały niezgodnej z przepisami prawa jest wstrzymanie jej wykonania przez dyrektora szkoły (art. 41 ust. 3 ww. ustawy).

Rada pedagogiczna, podejmując uchwałę, powinna postanowić o uchwaleniu (a nie o zatwierdzeniu) wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów szkoły. Dyrektor powinien sprawdzić, czy odwołano się do właściwej podstawy prawnej – do art. 44f ustawy o systemie oświaty, a nie przepisów uchylonego rozporządzenia z 2007 r.

Po śródrocznej klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej wychowawcy powinni zostać zobowiązani do dokonania analizy wyników klasyfikacji śródrocznej danej klasy, we wskazanym terminie wypełnić odpowiedni arkusz i przekazać go dyrektorowi.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

A czy w takim zebraniu biorą też udział nauczyciele przedszkola, które jest częścią zespołu przedszkolno- szkolnego?

Ocena użytkownika:
2
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [nlid] => 6123 [uid] => j [lin] => e_300407 [docId] => 39877 )
Array ( [nlid] => 6123 [uid] => j [lin] => e_300407 [docId] => 39877 )

Array ( [nlid] => 6123 [uid] => j [lin] => e_300407 [docId] => 39877 )