Dyrektor decyduje o formie podsumowania nadzoru za I półrocze

Data: 16-12-2015 r.

Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych – takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku. Dobrym momentem podsumowania jest koniec I półrocza.

Przepisy nie zawierają gotowego wzoru „sprawozdania” z nadzoru pedagogicznego, ale ponieważ wskazują, co powinien zawierać plan nadzoru, naturalne jest, że w „sprawo­zdaniu” powinny się znaleźć wyniki ewalua­cji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania. Informacja może być poszerzona o inne czynności wynikające z przepisów prawa (np. awans zawodowy nauczycieli, ocena pracy nauczyciela, obserwacja zajęć, monitorowanie), realizowanej polityki oświatowej państwa oraz te, które z punktu nadzoru okazały się istotne. Niezbędnym minimum jest podanie ogólnych wniosków i informacji o działalności przedszkola w przypadku informacji okresowej oraz wyników i wniosków w przypadku informacji składanej do 31 sierpnia.

Sprawozdanie może mieć dowolną formę

Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy dokonać podsumowania działań realizowanych w ramach nadzoru pedagogicznego. Oznacza to, że wybór pozostawiony został autonomicznej decyzji dyrektora.

Tworząc tzw. sprawozdanie, dokonuje się pewnej strukturyzacji. Często jest to związane z upodobaniami piszącego i dostępnymi wzorami, mniej z dostosowaniem przejrzystości przekazu do możliwości odbioru przez nauczycieli. Jako przykład struktury informacji wskazać można na:

1)    uporządkowanie informacji według form sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

2)    uporządkowanie informacji według powinności zapisanych w ustawie (informacja o przedszkolu, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego),

3)    przekaz informacji według modelu „kanapki” – informacja składa się z trzech części: pozytywny komentarz – mocne strony, negatywny komentarz – słabe strony, pozytywny komentarz – powrót do mocnych stron jako sposób wyzwalający motywację do działania,

4)    porządkowanie informacji według uzys­kanych efektów,

5)    przekaz informacji według metody „zacznij, przestań, kontynuuj” – informację przedstawia się w kolejności: co powinno się robić, z jakich działań należy zrezygnować, co należy kontynuować.

Informacja może być przekazywana różnie: ustnie, pisemnie; w postaci odczytu, opisu prezentacji multimedialnej; z wykorzystaniem tabel, wykresów lub form mieszanych. Najlepiej wyjść z pozycji nauczyciela, który realizuje treści z podstawy programowej i dobiera najbardziej optymalne metody oraz formy pracy, które zagwarantują pożądany efekt. Tak czy inaczej, informacja powinna być wyrażona w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób, uświadamiająca stan aktualny w porównaniu z oczekiwaniami oraz zachęcająca do dalszych działań projakościowych.

Fakt przedstawienia wniosków i informacji z nadzoru trzeba udokumentować

Należy pamiętać, aby wykonana czynność odbyła się na zebraniu rady pedagogicznej i była udokumentowana. Oznacza to, że przedstawienie wniosków i informacji z nadzoru musi znaleźć się w porządku obrad, a w związku z tym i w protokole zebrań rady pedagogicznej. W przedszkolu, w którym nie działa rada pedagogiczna, informacja jest przedstawiana na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe.

Anna Kaczmarek, nauczyciel dyplomowany, dyrektor, starszy wizytator, ewaluator

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38233 )
Array ( [docId] => 38233 )

Array ( [docId] => 38233 )