Dyrektor szkoły nie może odmówić organowi prowadzącemu wglądu w akta pracownicze

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-09-2015 r.

Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością placówki w zakresie spraw administracyjnych i finansowych, dlatego ma prawo wglądu w akta zatrudnionych w niej pracowników. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może odmówić udostępnienia akt powołując się na ochronę danych osobowych.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek sprawowania nadzoru nad placówką w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. W ramach sprawowanego nadzoru organ prowadzący może m.in. kontrolować akta pracowników zatrudnianych przez dyrektora szkoły – jest to jeden z elementów nadzoru nad sprawami o charakterze administracyjnym.

Zakres nadzoru sprawowanego przez organ prowadzący

Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ sprawujący nadzór działalnością szkoły lub placówki obowiązek kontrolowania:

  • prawidłowości w dysponowaniu środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi przez szkołę lub placówkę z innych źródeł praz prawidłowości w zakresie dysponowania mieniem
  • przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnianych oraz uczniów
  • przestrzegania przepisów dotyczących organizacji szkoły

(art. 34a ust. 1 ustawa o systemie oświaty)

Sprawowanie nadzoru w takim zakresie wymaga m.in. wglądu w akta osobowe pracowników, których zatrudnił dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły podlega kontroli jako pracodawca

Sprawując nadzór w zakresie spraw administracyjnych organ prowadzący może kontrolować wszystkie działania, które dyrektor szkoły realizuje jako pracodawca. W związku z tym organ prowadzący jest uprawniony do kontrolowania takich dokumentów, jak akta pracownicze, zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracyjnych.

Dyrektor szkoły nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia wglądu w dokumentację pracowniczą, jeżeli organ prowadzący wyrazi taką potrzebę – obowiązek ten nakłada na niego ustawa o systemie oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37780 )
Array ( [docId] => 37780 )