Kary porządkowe dla nauczycieli nieczytelnie wypełniających dokumentację

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-07-2015 r.

Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela za nieczytelne wypełnianie dokumentacji. Dokumenty w szkole muszą być sporządzane w sposób umożliwiający odczytanie. Jeżeli dyrektor szkoły zwracał uwagę na problem, a nauczyciel nie zastosował się do uwag, kara porządkowa może być środkiem służącym zdyscyplinowaniu nauczyciela.

Zwrócenie nauczycielowi uwagi na konieczność czytelnego wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania należy traktować jak polecenie służbowe. W związku z tym nauczyciele, którzy nie stosują się do tak sformułowanego polecenia mogą zostać ukarani karą porządkową. Dyrektor szkoły jest upoważniony do nakładania takich kar zgodnie z regulacjami kodeksu pracy.

Kary porządkowe dla nauczycieli niewykonujących poleceń służbowych

Obowiązek wypełniania poleceń służbowych dotyczy wszystkich nauczycieli, o ile zakres treści polecenia wpisuje się w obowiązki przewidziane na zajmowanym stanowisku pracy. Dokładanie starań o to, aby dokumenty w szkole prowadzone były w sposób czytelny i staranny wpisuje się w zakres obowiązków przewidzianych dla nauczycieli.

Kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela. Za uchybienie przeciwko porządkowi pracy uważa się m.in. nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – za takie działanie można uznać niedostateczną dbałość o dokumenty w szkole (art. 108 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Rozwiązanie problemu bez nakładania kary

Przed nałożeniem kary dyrektor szkoły powinien rozważyć, czy nieczytelne wypełnianie dokumentacji jest wyrazem złej woli ze strony nauczyciela. Jeżeli nauczyciel ma nieczytelny charakter pisma warto zaproponować mu wypełnianie dokumentacji drukowanymi literami, a kiedy to możliwe – dokumenty w szkole powinny być sporządzane na komputerze.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37546 )
Array ( [docId] => 37546 )

Array ( [docId] => 37546 )