Monitorowanie − nowy obowiązek w nadzorze pedagogicznym

Data: 12-07-2013 r.

Wizytatorzy i starsi wizytatorzy przeprowadzający w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mogą monitorować pracę szkoły lub placówki. Zakres monitorowania obejmuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na dany rok szkolny przez ministra oświaty.  


Przez pojęcie „monitorowanie” należy rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Plan nadzoru kuratora uwzględni wnioski z poprzedniego roku

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

Plan nadzoru zawiera:

  • liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
  • liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Termin ewaluacji może zostać przesunięty nawet o 14 dni

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji. W obecnym stanie prawnym, sytuacja niepozwalająca na rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, na przykład z powodu choroby pracownika wyznaczonego do jej przeprowadzania, zmuszała organ nadzoru pedagogicznego do odwołania zaplanowanej ewaluacji i wyznaczenia nowego terminu.

W nowym brzmieniu przepisów o nadzorze pedagogicznym, w takiej sytuacji organ nadzoru będzie mógł rozpocząć ewaluację zewnętrzną w ciągu 14 dni od planowanego terminu przeprowadzenia ewaluacji. Musi jednak wcześniej zawiadomić dyrektora oraz organ prowadzący szkołę o zmianie terminu rozpoczęcia czynności.

Wnioski i wyniki kontroli kuratora do 15 czerwca

Do 15 czerwca danego roku szkolnego kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi edukacji narodowej wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do 31 maja danego roku szkolnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30151 )
Array ( [docId] => 30151 )

Array ( [docId] => 30151 )