Dyrektor nie zapoznaje rady rodziców z podsumowaniem i planem nadzoru

Data: 27-06-2013 r.

Na koniec roku dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Czy dyrektor szkoły musi składać je radzie rodziców? Czy musi zapoznawać radę rodziców z planem nadzoru? Czy też obowiązek ten dotyczy tylko rady pedagogicznej.

Dyrektor nie składa sprawozdania z nadzoru na koniec semestru i roku radzie rodziców. Dyrektor ma jedynie obowiązek zapoznać z planem nadzoru, a następnie przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej.

Nowelizacja przepisów: wyniki i wnioski przedstawiane na zebraniu pracowników

Dotychczasowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie wskazywały komu należy przedstawić wyniki i wnioski z ewaluacji w szkołach, w których nie działa rada pedagogiczna. Już od 14 czerwca 2013 r., w przypadku szkoły, w której nie tworzy się rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki i wnioski z tej ewaluacji przedstawiane będą na zebraniu dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, którzy realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 3 i pkt 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 maja 2013 r., dalej jako rozporządzenie).

Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły w terminie do:

  • 31 sierpnia przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

  • 15 września opracowuje i przedstawia plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny

na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (§1 pkt 14 i 15 rozporządzenia).

Nowe przepisy nie poruszają kwestii związanych z przedstawianiem wyników i wniosków z nadzoru oraz planu nadzoru radzie rodziców. W tym względzie regulacje zostają bez zmian i dyrektor nie jest zobligowany do przedstawiania dokumentów radzie rodziców.

Dyrektor musi zapewnić radzie pedagogicznej dostęp do informacji

Dyrektor szkoły (placówki) jest zobowiązany do zapewniania radzie pedagogicznej dostępu do informacji o procesach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zachodzących w szkole, jak również możliwość skutecznego wpływania na te procesy. Takie informacje wynikają m.in. z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły (art. 40 ust. 7 UoSO). Do przedstawienia radzie pedagogicznej podsumowania nadzoru zobowiązują dyrektora szkoły (placówki) publicznej, dwa akty prawne:

  • ustawa o systemie oświaty oraz
  • rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Ustawa o systemie oświaty (art. art. 40 ust. 7)

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (§ 22)

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej: nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej: do dnia 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Przepisy wymieniają tylko obowiązki dyrektora w tym zakresie względem rady pedagogicznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30146 )
Array ( [docId] => 30146 )

Array ( [docId] => 30146 )