Organ prowadzący nie może wydać zarządzenia odwołującego dyrektora szkoły

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-07-2015 r.

Organ prowadzący nie może wydać zarządzenia odwołującego dyrektora szkoły ze stanowiska – ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek zwrócenia się o odpowiednią opinię do kuratora oraz przeprowadzenia procedury odwołania. Zarządzenie wydane bez zastosowania do regulacji ustawy jest nieważne.

Organ prowadzący odwołuje dyrektora szkoły tylko w przypadku wystąpienia okoliczności określonych ustawą. Decyzja ta nie może być podjęta autonomicznie – w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia dyrektora w odwołaniu uczestniczy również kurator oświaty.

Okoliczności odwołania dyrektora szkoły przed końcem kadencji

Ustawa o systemie oświaty upoważnia organ prowadzący do odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska przed upływem pięcioletniej kadencji w następujących okolicznościach:

  • dyrektor szkoły złożył rezygnację
  • dyrektor szkoły otrzymał negatywną ocenę pracy lub negatywną ocenę wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem
  • wniosek o odwołanie złożył organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  • wystąpiły przypadki szczególnie uzasadnione – po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty

(art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawa o systemie oświaty).

Zgodnie z powyższym – organ prowadzący nie może podjąć swobodnej decyzji o odwołaniu dyrektora szkoły i dokonać go drogą wydanego zarządzenia – niezbędne jest wystąpienie jednej z wymienionych okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach, należy zwrócić się o opinię do kuratora oświaty.

Wojewoda może uznać zarządzenie o odwołaniu za nieważne

Organ prowadzący dążąc do odwołania dyrektora szkoły przed upływem kadencji musi wykazać, że wystąpiły okoliczności, które uniemożliwiają dalsze pełnienie powierzonej funkcji. W celu zagwarantowania dyrektorowi stabilności i obiektywizmu takiej decyzji ustawa o systemie oświaty wskazuje, że odwołanie może nastąpić po zaopiniowaniu przez kuratora oświaty. Brak zwrócenia się do kuratorium z wnioskiem oznacza błąd proceduralny i samo odwołanie jest nieskuteczne. W takiej sytuacji wojewoda uzna zarządzenie organu prowadzącego za nieważne, a dyrektor szkoły dalej będzie realizował powierzone zadania.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37574 )
Array ( [docId] => 37574 )