Projekt planu rozwoju zawodowego – uwagi dyrektora szkoły

Autor: Wysocka Marta
Data: 21-09-2015 r.

Dyrektor szkoły może zgłaszać uwagi do projektu planu rozwoju zawodowego, który zostanie przedłożony przez nauczyciela stażystę. Nauczyciel ma obowiązek naniesienia poprawek – jeżeli tego nie uczyli, dyrektor szkoły nie zatwierdzi projektu, awans nauczyciela nie będzie możliwy.

Nauczyciel stażysta musi przedłożyć projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 ni od rozpoczęcia zajęć w szkole. Od tego dnia dyrektor szkoły ma 30 dni na zwrócenie go nauczycielowi. Dyrektor szkoły może zatwierdzić przedłożony plan bez uwag, bądź wskazać zakres niezbędnych zmian (§ 3 ust. 1, ust. 2 i ust 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego  przez nauczycieli). Jeżeli dyrektor zgłosił poprawki – nauczyciel stażysta powinien je nanieść i ponownie przedłożyć plan do zatwierdzenia.

Dyrektor szkoły ma prawo zgłoszenia uwag

Możliwość zgłoszenia uwag do projektu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wynika wprost z rozporządzenia Uwagi dla nauczycieli muszą być zgłoszone w formie pisemnej (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego  przez nauczycieli).

Zatwierdzenie planu jest warunkiem realizacji stażu, dlatego naniesienie poprawek wskazanych przez dyrektora ma dla nauczycieli charakter obowiązku.

Nauczyciel stażysta może zwrócić się do organu nadzoru pedagogicznego

W sytuacji, gdy nauczyciel stażysta nie zgadza się z uwagami nieniesionymi przez dyrektora szkoły bądź ma w stosunku do nich jakiekolwiek wątpliwości wymagające rozstrzygnięcia prawnego, powinien zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i organy prowadzące szkoły sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 9h ust. 1 pkt 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37784 )
Array ( [docId] => 37784 )

Array ( [docId] => 37784 )