Warunki zatrudnienia wicedyrektora od września 2017

Data: 25-07-2017 r.

Czy dyrektor szkoły podstawowej może zatrudnić od 1 września 2017 r. dyrektora wygaszanego gimnazjum na 1/2 etatu i powołać go na wicedyrektora szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego? Szkoły mieszczą się w jednym budynku.

Dyrektor wygaszanego gimnazjum, które nie będzie włączane czy przekształcane 1 września 2017 r. będzie mógł jednocześnie pełniąc funkcję dyrektora tego gimnazjum rozpocząć pracę w szkole podstawowej, pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego gimnazjum na dodatkowe zatrudnienie. Jeżeli uzyska zgodę na dodatkowe zatrudnienie, to może być powołany na stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego szkołę, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana.

 

Jeśli sprawa dotyczy dyrektora gimnazjum które nie jest przekształcane, ani włączane do inne szkoły (np. szkoły podstawowej), dyrektor dotychczasowego gimnazjum samorządowego z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, staje się automatycznie  wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej. Zatem skoro gimnazjum jest wygaszane przez brak naboru w kolejnych latach to dyrektor pozostaje dyrektorem do czasu likwidacji gimnazjum, a organ prowadzący jeżeli jest taka potrzeba może przedłużyć powierzenie do 31 sierpnia 2019 r. (art. 231 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Dodatkowe zatrudnienie

Nie ma zakazu podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora, ale obecnie w okresie wdrażania reformy należy mieć zgodę organu prowadzącego. W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wymaga uzyskania pisemnej zgody organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora (art. 222 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

W przypadku naruszenia przez nauczyciela (i dyrektora w tym przypadku) warunku uzyskania zgody organ prowadzący szkołę, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego dyrektora, może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem z końcem roku szkolnego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Jeżeli taka zgoda będzie wyrażona, zatrudnienie będzie mogło być nawiązane na zasadach ustalonych z dyrektorem szkoły podstawowej. Dyrektor gimnazjum musi mieć świadomość że podjęcie dodatkowych czynności nie może mieć wpływu na wywiązywanie się ze stanowiska dyrektorskiego gimnazjum.

Opinie odpowiednich organów

Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie dyrektorowi gimnazjum) - art. 64 ust. 1 ustawy– Prawo oświatowe. Zasady dotyczące powierzania stanowiska wicedyrektora szkoły od 1 września 2017 roku są ujęte w ustawie – Prawo oświatowe, zaś ujęte w ustawie o systemie oświaty w tym zakresie regulacje utracą moc 1 września 2017 roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40563 )
Array ( [docId] => 40563 )