Od 1 września 2017 r. wzmocnienie roli wspomagania nauczycieli

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 03-07-2017 r.

Reforma oświaty nie wprowadza zasadniczych zmian w zakresie samej idei nadzoru pedagogicznego i rozwiązań regulowanych z poziomu ustawy. Nadal aktualne pozostają też zadania i formy nadzoru wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dokonano jednak zmian w zakresie roli dyrektor w procesie wspomagania nauczycieli – sprawdź, jak zmieni się zakres Twoich obowiązków.

Aktualnie zmiany dotyczą przede wszystkim podkreślenia roli dyrektora w procesie wspomagania nauczycieli i wyrażają się nowym brzmieniem przepisu dotyczącego realizacji zadań w tym zakresie.

Tabela 1. Definicja wspomagania nauczycieli w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe

art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty

art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe

Nadzór pedagogiczny polega na:

inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Nadzór pedagogiczny polega na:

inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Nowe brzmienie przepisów ustawy Prawo oświatowe koreluje z definicją wspomagania określoną w §  2 pkt 10rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego – rozumianego jako działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w przedszkolu procesów służących poprawie i doskonaleniu jego pracy, ukierunkowanych na rozwój wychowanków.

W nowych przepisach rezygnuje się przy tym z formalnych procedur dotyczących wdrażania innowacji, a działalność innowacyjna ma być procesem integralnie związanym ze stałym dążeniem do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Takie działanie wpisuje się w dotychczasowe zadania dyrektora określone w § 24 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy przedszkola,

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad.

W konsekwencji wprowadzonych w ustawie Prawo oświatowe zmian dyrektor powinien wziąć pod uwagę zapis art. 44 tej ustawy (zastępującego dotychczasowy przepis art. 21a ustawy o systemie oświaty), dotyczący obowiązku tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i wymagań w tym zakresie. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 44 ust. 3 przepisy wykonawcze mają definiować wymagania wobec przedszkola, z uwzględnieniem rezygnacji z kryteriów oceny jakości pracy wynikających z charakterystyk spełniania wymagań na poziomie podstawowym i wysokim. Zgodnie z przywołanym przepisem wymagania wobec przedszkola mają dotyczyć prawidłowości i skuteczności działań w zakresie:

1) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;

2) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;

3) podejmowania przez przedszkole działań podnoszących jakość jej pracy;

4) angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania przedszkola;

5) współpracy ze środowiskiem lokalnym;

6) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;

7) aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;

8) doskonalenia pracy przedszkola przy zaangażowaniu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Nową obligację dyrektora w zakresie wspomagania zawarto również w projektowanym rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z § 6 ust. 6 projektu zadaniem dyrektora przedszkola, ma być organizacja wspomagania przedszkola, w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegająca na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40528 )
Array ( [docId] => 40528 )