Arkusz organizacji szkoły i przedszkola – sporządzanie

Data: 09-11-2012 r.

Arkusz organizacji szkoły musi zostać przedłożony przez dyrektora do zatwierdzenia przez organ prowadzący szkołę do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym będzie obowiązywał. Dopiero na jego podstawie sporządza się tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

Podstawą do sporządzenia arkusza organizacji są przepisy ramowych statutów poszczególnych typów szkół i placówek zawarte w załącznikach do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły. Szczegółowe zasady sporządzania arkusza zawsze przekazuje organ prowadzący szkołę.

Oprócz tych wytycznych, przed przystąpieniem do opracowania dokumentu określającego organizację nauczania, wychowania i opieki, dyrektor musi zgromadzić informacje dotyczące:

  • zajęć obowiązkowych i dodatkowych, które zapewnią kompletną realizację podstawy programowej,
  • naboru uczniów i liczby powstających oddziałów,
  • tygodniowej liczby godzin pracy nauczycieli,
  • etatów pracowników obsługi i administracji,
  • uczniów realizujących kształcenie specjalne.

Ustawodawca nie przewidział jednolitego wzoru według którego należy sporządzać arkusz organizacji szkoły, jednak w rozporządzeniu w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły określono szczegółowe zasady dotyczące zawartości arkusza dla poszczególnych typów szkół.

Arkusz organizacji przedszkola

Musi zawierać przede wszystkim informacje na temat liczby pracowników przedszkola z uwzględnieniem pracowników na stanowiskach kierowniczych, czasu pracy poszczególnych oddziałów przedszkola oraz ogólnej liczby godzin pracy finansowanych przez organ prowadzący placówkę.

Arkusz organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum

Dyrektor szkoły podstawowej oraz gimnazjum w arkuszu organizacji szkoły zamieszcza w szczególności informacje o liczbie pracowników szkoły włączając pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz liczbę godzin zajęć edukacyjnych, które finansuje organ prowadzący.

 

Arkusz organizacji szkoły ponadpodstawowej

W arkuszu organizacji szkoły podstawowej, oprócz informacji dotyczących liczby pracowników wskazuje się również liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć obligatoryjnych oraz nadobowiązkowych (np. kół zainteresowań, zajęć sportowych), które są finansowane ze środków przydzielanych przez organ prowadzący.

Arkusz organizacji szkoły jest zatwierdzany przez organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. Dopiero po jego zatwierdzeniu dyrektor przystępuje do ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30178 )
Array ( [docId] => 30178 )