Awans zawodowy nauczyciela w nowej Karcie Nauczyciela

Data: 09-04-2013 r.

Nowa karta nauczyciela ma zwiększyć wpływ dyrektora szkoły na awans zawodowy nauczyciela. Resort edukacji proponuje ograniczenie w tej procedurze roli kuratora oświaty na rzecz zwiększenia udziału organu prowadzącego szkołę.

MEN chce, aby za awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego odpowiadał organ prowadzący szkołę, a nie organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zdaniem resortu edukacji dyrektor szkoły powinien mieć większy udział w nadawaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, ponieważ posiada największą wiedzę o pracy nauczyciela, jest uprawniony do wszystkich czynności w ramach stosunku pracy, a także jest odpowiedzialny za ocenę jego dorobku zawodowego.

Karta Nauczyciela ograniczy rolę kuratora w nadawaniu stopnia awansu

Obecnie Karta Nauczyciela za organ właściwy do nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego wskazuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (art. 9b ust. 4 pkt 3). Znowelizowana Karta Nauczyciela miałaby wyłączyć przedstawiciela kuratorium ze składu komisji kwalifikacyjnej oraz egzaminacyjnej i uczynić go obserwatorem. Rolę obserwatora ma pełnić także przedstawiciel rady rodziców – dziś nieuczestniczący w nadawaniu stopnia awansu zawodowego.

Nowy skład komisji odpowiedzialnych za awans zawodowy nauczyciela

W komisji egzaminacyjnej dla osoby ubiegającej się o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego zasiadaliby przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły, ekspert (z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania) oraz przedstawiciel związku zawodowego, jeżeli osoba ubiegająca się o awans zawodowy nauczyciela złoży stosowny wniosek. Przedstawiciel kuratorium oraz przedstawiciel rady rodziców mają występować w charakterze obserwatorów.

 

W komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego zasiadaliby: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły, dwaj eksperci (z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania) oraz – na wniosek nauczyciela - przedstawiciel związku zawodowego. Jako obserwatorzy w komisji znajdą się przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny i przedstawiciel rady rodziców.

Z powyższego wynika, że nowa Karta Nauczyciela przewiduje mniejszą niż dotychczas liczbę członków komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej.

Źródło: Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 21.03.2013 r.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30216 )
Array ( [docId] => 30216 )