Cele wycieczek szkolnych powinien określać statut

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-04-2016 r.

Organizatorem wycieczek dla uczniów powierzonych opiece szkoły jest dyrektor i na nim spoczywa obowiązek zapewnienia warunków do ich właściwego prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący jej uczestnikom odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo. Cele i zadania wyjazdów szkolnych uczniów powinien określać statut szkoły.

Dokumentacja związana z planowaniem wycieczek

  • określić w statucie cele i zadania właściwe dla tej działalności wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia i zasad bezpieczeństwa,
  • uwzględnić w planie pracy szkoły wycieczki organizowane dla uczniów i sporządzać ich harmonogram,
  • opracować regulamin wycieczek regulujący przepisami wewnętrznymi wszystkie sprawy, zwłaszcza te, o których nie rozstrzygają przepisy,
  • przeprowadzać wycieczki zgodnie z planem, po uprzednim starannym ich przygotowaniu pod względem programowym i organizacyjnym.

Liczba wycieczek w roku szkolnym zależy od dyrektora

Przepisy nie wskazują, czy i ile wycieczek powinno być organizowanych w ciągu roku szkolnego – o ich liczbie decyduje indywidualnie każda szkoła. Po przedstawieniu dyrektorowi propozycji wycieczek powinien on dokonać analizy ich zasadności oraz możliwości zrealizowania przez szkołę.

Dyrektor nie musi uwzględniać wszystkich propozycji, w ramach swoich kompetencji i uprawnień może:

  • sam zdecydować, które wycieczki będą realizowane,
  • opracować roczny plan wycieczek szkolnych,
  • zatwierdzić go i udostępnić wszystkim nauczycielom.
Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38942 )
Array ( [docId] => 38942 )

Array ( [docId] => 38942 )