Dokumenty w szkole – obowiązek wydania duplikatu

Data: 18-03-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może odmówić wydania duplikatu dokumentu, którego oryginał był wydany przez szkołę.  Duplikaty są wydawane bezpłatnie, ale za niektóre dokumenty w szkole należy wnieść opłatę wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Duplikat ma moc oryginału i może być wydawany wielokrotnie.

Sporządzanie duplikatów dokumentów takich jak: świadectwo, odpis świadectwa dojrzałości, odpis aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, dyrektora OKE bądź kuratora oświaty, w zależności od tego, który organ je wydał. Duplikaty dokumentów dyrektor wydaje nieodpłatnie, ale konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej (§26 ust 1 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Wydawanie duplikatów wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły

Wydanie duplikatu dokumentu wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły bądź innego organu właściwego do wydania dokumentów. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może odmówić, jeżeli osoba, która otrzymała dokument wystąpi o jego duplikat (§22 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Dokumenty w szkole  - duplikaty wydaje się nieodpłatnie

Dyrektor szkoły bądź inny organ do którego wpłynie wniosek o wydanie duplikatu wydaje bezpłatnie następujące dokumenty:

  • świadectwo,
  • odpis świadectwa dojrzałości,
  • odpisy do aneksów do świadectw dojrzałości,
  • dyplomy,
  • zaświadczenia,
  • indeksy,
  • legitymacje szkolne i przedszkolne,
  • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Przed wydaniem duplikatu zainteresowanego należy poinformować, że za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłata ni nie jest pobierana przez dyrektora szkoły – wnosi się ją na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności (§26 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Za inne dokumenty w szkole nie pobiera się opłaty skarbowej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36754 )
Array ( [docId] => 36754 )

Array ( [docId] => 36754 )