Dyrektor decyduje o liczbie godzin w arkuszu organizacyjnym

Data: 09-04-2015 r.

Organ prowadzący – w ramach procedury zatwierdzania arkusza organizacji szkoły – nie powinien ingerować w sprawy personalne wpływając na to, któremu nauczycielowi przydzielono określone godziny dydaktyczne. Planowanie pracy na kolejny rok szkolny należy do obowiązków dyrektora.

Planowanie pracy na kolejny rok szkolny może wymuszać redukcję etatów, dlatego  ostateczny kształt arkusza organizacyjnego przesądza o obsadzie kadrowej. To dyrektor jako kierownik zakładu pracy decyduje, ile godzin przydzieli danemu nauczycielowi w kolejnym roku szkolnym.

Decyzje kadrowe należą do dyrektora

Organ prowadzący nie powinien ingerować w to, jakiemu nauczycielowi przydzielone zostaną godziny przewidziane arkuszem, bo  konsekwencją tego jest wymuszenie decyzji kadrowych. Dyrektor szkoły podejmuje zatem wszelkie decyzje związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym przydziałem określonych zajęć nauczycielom.

Arkusz organizacji składa się do organu prowadzącego w terminie do 30 kwietnia danego roku, w formie określonej przez organ prowadzący: papierowej lub elektronicznej. Powinien być opisany, opieczętowany i zarejestrowany w szkole. Należy dołączyć do niego załączniki wymagane przez dany organ prowadzący.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1. liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  2. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę

Organ prowadzący zatwierdza arkusz do 30 maja danego roku. Zatwierdzony arkusz jest podstawą do wprowadzenia zmian w organizacji pracy na cały rok szkolny.

Informacja dla nauczycieli – najlepiej na piśmie

Przepisy nie określają formy przekazania informacji nauczycielom o przydziale zajęć na dany rok szkolny, może więc to być zarówno forma pisemna, jak i ustna. Najczęściej jednak odbywa się to poprzez przekazanie pisemnej informacji danemu nauczycielowi o wymiarze i rodzaju przydzielanych zajęć. Nauczyciel powinien podpisać informację wraz ze wskazaniem daty zapoznania się z nią.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36894 )
Array ( [docId] => 36894 )

Array ( [docId] => 36894 )