Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich sprawach szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 08-04-2015 r.

Rada rodziców lub rodzice indywidualnie mogą występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

Zagadnienia, w odniesieniu do których rodzice mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły to m.in.:

 
 1. zmiana godzin korzystania ze świetlicy szkolnej jeśli dotychczasowe godziny nie są dostosowane do potrzeb uczniów. Dyrektor powinien uwzględnić możliwości kadrowe, lokalowe i organizacyjne;

 2. wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Sytuacje, w których ze względu na szczególną organizację zajęć w określonym dniu lub dniach przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju, określa rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

 3. zmiana sposobu układania jadłospisu w stołówce szkolnej. W jego układaniu mogą uczestniczyć przedstawiciele rady rodziców, przy czym wprowadzając zmiany w jadłospisie, warto uzyskać akceptację od wszystkich rodziców uczniów korzystających ze stołówki;

 4. zwolnienie z całości lub części opłat za posiłki w stołówce szkolnej;

 5. podawanie uczniom leków. Dyrektor i nauczyciele nie są zobowiązani do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zalecenia lekarskiego. Szkoła może jednak w ramach umowy z rodzicami zgodzić się na podawanie leków uczniom przewlekle chorym. Żadnych innych leków uczniom zdrowym w szkole nie podaje się, nawet na życzenie rodziców;

 6. informowanie tylko jednego z rodziców o postępach/problemach ucznia. Jeśli oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i nie mają zabranych lub ograniczonych praw rodzicielskich nie mają prawa do takich żądań;

 7. żądanie odbierania dziecka ze szkoły przez tylko jedno z rodziców (dotyczy sześciolatków w szkołach podstawowych i wychowanków oddziałów przedszkolnych). Wniosek powinien być poparty wyrokiem sądu dotyczącego zakazu widywania się danego rodzica z dzieckiem lub jego odbioru ze szkoły;

 8. zmiany w programach wychowawczym i profilaktyki szkoły. Programy ustala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

 9. ubieganie się o indywidualny program lub tok nauki dla ucznia. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej;

 10. zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z WF-u na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tym dokumencie;

 11. zgłaszanie zastrzeżeń do oceny wystawionej niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć;

 12. ubieganie się o stypendium szkolne. Stypendium to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie;

 13. ubieganie się o zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku;

oraz:

 1. prośba o zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

 2. promowanie ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

 3. zgłoszenie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 4. propozycje organizacji zajęć pozaszkolnych, imprez, wycieczek i zielonych szkół;

 5. żądanie udostępniania do wglądu pisemnych prac ucznia;

 6. organizacja nauczania indywidualnego;

 7. żądanie umotywowania oceny ucznia;

 8. umieszczenie dziecka w klasie integracyjnej;

 9. żądanie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 10. wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły;

 11. zgoda na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą;

 12. egzekwowanie prawa do wyboru swoich przedstawicieli do rady szkoły.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36879 )
Array ( [docId] => 36879 )