Dyrektor szkoły i nauczyciele muszą wspierać samorząd uczniowski

Data: 15-12-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje dyrektora szkoły do utworzenia w szkole organów samorządu uczniowskiego. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznawać się z wnioskami i opiniami samorządu, ale należy pamiętać, że na uczniów nie można przenosić obowiązków należących do dyrektora szkoły lub nauczycieli.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie uczęszczający do szkoły lub placówki. Funkcje reprezentacyjne pełnią uczniowie wybrani w powszechnym, tajnym i równym głosowaniu (art. 55 ust. 1-3 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły nie może zakazać wyboru przedstawicieli samorządu uczniowskiego, ponadto ustawa o systemie oświaty wskazuje, że samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły lub placówki (art. 55 ust. 5 ustawa o systemie oświaty).

Uprawnienia samorządu uczniowskiego

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że przedstawiciele samorządu uczniowskiego powinni mieć możliwość wypowiadania się w sprawach, które są im najbliższe, w szczególności tych dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, do których należy:

  • prawo zapoznania się z programem nauczania,
  • prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu wraz z poznaniem uzasadnienia,
  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowania odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
  • prawo do tworzenia gazety szkolnej,
  • prawo do organizowania kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej działalności szkoły za zgodą dyrektora szkoły,
  • prawo do wyboru nauczyciela, który będzie pełnił rolę opiekuna samorządu.
    (art. 55 ust. 5 ustawa o systemie oświaty)

Dyrektor szkoły musi szanować i respektować uprawnienia samorządu uczniowskiego

Dyrektor szkoły musi szanować i respektować wymienione uprawnienia samorządu uczniowskiego. Tworząc regulamin może wyznaczyć również obowiązki, które będą spoczywały na uczniach wybranych przez społeczność uczniowską do reprezentowania jej. Konieczne jest jednak podkreślenie, że niedopuszczalne jest cedowanie na uczniów tworzących samorząd uczniowski zadań, które wpisują się w obowiązki dyrektora szkoły.

Podstawa prawna: art. 55 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33427 )
Array ( [docId] => 33427 )

Array ( [docId] => 33427 )