Nauczyciel może odebrać uczniowi komórkę

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-03-2014 r.

Szkoła, która dopuszcza posiadanie telefonów komórkowych przez uczniów musi określić zasady ich używania na terenie szkoły. Ich naruszenie może się wiązać z odebraniem uczniowi komórki, zakazaniem jej używania i powiadomieniem rodziców - w zależności od postanowień statutu. 

Zarówno obowiązki ucznia dotyczące warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły jak i kary stosowane wobec uczniów w przypadku łamania obowiązujących zasad w tym zakresie powinny być określone w statucie szkoły. Jeśli nie wyklucza się możliwości korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, to powinny być określone sytuacje, kiedy jest to możliwe. Przykładowe zasady korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

Za zgodą rodziców i wychowawcy uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, ale używanie ich dopuszczalne jest tylko w określonych warunkach:

  1. telefon powinien posiadać tylko podstawowe funkcje do porozumiewania się,
  2. podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany,
  3. telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami/opiekunami jedynie podczas przerw w pilnych sprawach,
  4. telefonu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody nauczyciela nie wolno używać do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku,
  5. w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu lub innego urządzenia elektronicznego oraz odebrać uczniowi telefon i niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

Uczeń, który nie stosuje się do przyjętych w szkole ustaleń powinien się liczyć z zastosowaniem wobec niego kar przewidzianych w statucie szkoły, w tym także z odebraniem telefonu i powiadomieniem o zaistniałej sytuacji rodziców.

Bożena Winczewska, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34454 )
Array ( [docId] => 34454 )