Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli – na jaki okres przygotować

Data: 24-08-2016 r.

Nie ma już obowiązku sporządzania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 obowiązuje roczny plan doskonalenia zawodowego. Dyrektorzy szkół i placówek do 30 listopada danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w następnym roku budżetowym uwzględniające potrzeby nauczycieli.

Zmienione przepisy

Dotychczas na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków dyrektor szkoły lub placówki zobowiązany był do opracowania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:

 
  • program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,
  • plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
  • wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów niektórych form doskonalenia zawodowego, jak: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Nowe przepisy od stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie MEN z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w którym § 6 ust. 1. stanowi, że na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając:

  • wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
  • wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
  • zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  • wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
  • wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów niektórych form doskonalenia zawodowego: opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wobec powyższego nie ma już obowiązku sporządzania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wystarczy sporządzać plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok szkolny.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39385 )
Array ( [docId] => 39385 )