Procedura poprawkowego egzaminu klasyfikacyjnego

Data: 15-05-2013 r.

Wnioski o egzamin poprawkowy dla ucznia, który w wyniku klasyfikacjo rocznej otrzymał ocenę niedostateczną przyjmuje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za przeprowadzenie procedury egzaminacyjnej. Protokół z egzaminu przechowuje się  podobnie jak inne dokumenty w szkole.

Szczegółowe warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu określa statut szkoły. Wystawienie uczniowi oceny niedostatecznej jest dla nauczycieli ostatecznością od której uczeń może się odwołać wnioskując o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Przeprowadzenie procedury związanej z egzaminem poprawkowym wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły zgodzi się maksymalnie na dwie poprawki

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego, jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z nie więcej niż dwóch przedmiotów (§ 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Termin egzaminu dyrektor szkoły ustala najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a informacja o nim musi być dostępna dla ucznia, jego rodziców i dla nauczycieli. Egzamin odbędzie się w ostatnim tygodniu wakacji (§ 21 ust. 4 rozporządzenia).

Powołanie komisji i protokół z przebiegu egzaminu – obowiązki dyrektora szkoły

Egzamin poprawkowy będzie przeprowadzony przez komisję, którą powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. W szczególnych sytuacjach dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela prowadzącego zajęcia z obowiązku zasiadania w komisji (§ 21 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia).

Z przeprowadzonego egzaminu należy sporządzić protokół. Związane z egzaminem dokumenty w szkole musza zawierać informacje o terminie egzaminu, składzie komisji, pytaniach egzaminacyjnych oraz wyniku egzaminu. Dokumenty w szkole muszą zawierać również pisemne prace ucznia oraz krótką informację o udzielonych przez ucznia odpowiedziach ustnych (§ 21 ust. 7 rozporządzenia).

Dyrektor szkoły może klasyfikować ucznia, który nie zdał egzaminu

W szczególnych sytuacjach rada pedagogiczna, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły, może zgodzić się na klasyfikację ucznia do kolejnej klasy nawet, jeżeli nie zda on egzaminu poprawkowego. Taką możliwość ma wyłącznie uczeń, który nie zdał jednego egzaminu, a zajęcia z danego przedmiotu będą realizowane w kolejnej klasie. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na takie działanie tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego (§ 21 ust. 10 rozporządzenia).

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30251 )
Array ( [docId] => 30251 )

Array ( [docId] => 30251 )