Świadectwa szkolne w roku szkolnym 2016/2017 – nowości w przepisach, rady dla dyrektora i pracowników szkoły

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 06-06-2017 r.

W cieniu transformacji szkół ustawodawca wprowadza również inne zmiany w systemie oświaty. Nie cieszą się one być może tak dużą medialną popularnością, lecz niewątpliwie mają istotne znaczenie dla funkcjonowania placówki i obowiązków dyrektora. Jedną z takich zmian są nowe zasady wydawania świadectw szkolnych wprowadzone w styczniu 2017 r., które mają obowiązywać w roku szkolnym 2016/2017. W nowym rozporządzeniu przewidziano kilka zmian. Niezależnie od tego zagadnienie warto omówić kompleksowo.

Nowość - pamiętaj o znakach PRK

W pierwszej kolejności dyrektorzy powinni zapoznać się z nowym rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Rozporządzenie to weszło w życie 28 stycznia 2017 r. i będzie regulowało zasady wydawania świadectw szkolnych w roku szkolnym 2016/2017.

Pierwszą nowością jest obowiązek umieszczania na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jest to związane z wejściem w życie ustawy z 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w której ustalono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK) oraz zasady przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji. Celem tej regulacjo jest zagwarantowanie porównywalności poziomów kwalifikacji w Polsce i za granicą. W związku z tym we wskazanym wyżej rozporządzeniu przewidziano nowe wzory świadectw zawierające znaki graficzne PRK.

Znaki graficzne w świadectwach szkolnych muszą być zgodne z rozporządzeniem a świadectwo może zawierać tylko to co jest wymienione w tym akcie prawnym. Inne znaki graficzne, oznakowania, pieczęcie są niedopuszczalne. Świadectwo jest bowiem dokumentem urzędowym.

Nie zapomnij też o innych nowościach technicznych

Wprowadzenie znaków graficznych PRK to nie jedyna nowość w zakresie świadectw szkolnych. Należy też zwrócić uwagę na następujące zmiany:

 • zamiast pojęcia „upośledzenie umysłowe”, należy używać sformułowania „niepełnosprawność umysłowa”
 • w przypadku absolwentów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługują się mową, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z części ustnej wpisuje się odpowiednio wyraz "zwolniony" lub "zwolniona",
  • zmieniono sposób zapisywania pojęć fakultatywnych „ocena roczna”,  „ocena semestralna”, w związku z czym zamiast sformułowania „oceny roczne/semestralne” należy użyć sformułowania „oceny roczne lub oceny semestralne” (dzięki temu ustawodawca zamierza zapobiec dotychczasowemu błędnemu utożsamianiu pojęcia ocen semestralnych z ocenami półrocznymi – jak wiadomo bowiem, oceny semestralne dotyczą szkół dla dorosłych, gdzie promowania następuje po każdym semestrze),
  • pamiętaj, że każde świadectwo musi podpisać dyrektor szkoły lub kierownik oraz wychowawca lub opiekun klasy (kwestia ta została doprecyzowana w nowych przepisach).

Zapewnij przygotowanie personelu szkoły do stosowania nowych regulacji

Obowiązkiem dyrektora będzie też przygotowanie nauczycieli i pracowników szkoły do realizacji zaktualizowanych obowiązków w zakresie świadectw szkolnych. W związku z nowelizacją należy:

 • zapewnić w odpowiedniej liczbie druki świadectw o aktualnych wzorach,
 • dokonać aktualizacji wewnątrzszkolnej procedury wydawania druków świadectw nauczycielom, przygotowywania świadectw oraz ich przekazywania do podpisu
 • opracować lub zaktualizować instrukcję wypełniania świadectw i zapoznać z nią nauczycieli (w szczególności zapewnić szkolenie nauczycieli w zakresie wypełniania druków świadectw oraz rozliczania się z pobranych druków)
 • nadzorować wypełnianie świadectw, opatrywać świadectwa pieczęcią i je podpisywać,
 • zagwarantować, by osoba prowadząca imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego – przekazywanych szkole przez komisję okręgową – znała zasady prowadzenia ewidencji określone w nowym rozporządzeniu,
 • nadzorować rozliczenie druków świadectw (także giloszy świadectw w przypadku świadectw drukowanych komputerowo).

W celu usprawnienia procesu sporządzania świadectw szkolnych zaleca się przygotowanie spójnej i funkcjonalnej wewnątrzszkolnej instrukcji wypełniania świadectw szkolnych.

Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40440 )
Array ( [docId] => 40440 )

Array ( [docId] => 40440 )