Szkoły muszą wdrożyć nowe przepisy od 1 września 2015 r.

Data: 28-07-2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. wprowadza wiele przepisów, które dyrektor powinien spełnić w roku szkolnym 2015/2016. Od 1 września br. zaczną obowiązywać przepisy nowego rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i promowania, planowane jest również wejście w życie nowych regulacji dotyczących nadzoru pedagogicznego oraz warunków organizacji kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym, które będą obowiązywały od 1 września, dotyczą:

  • sposobu i warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – nowe regulacje wprowadzają m.in.: możliwość odejścia od obowiązkowej formy oceny opisowej w klasach I–III, a jednocześnie dopuszczają taką możliwość na II etapie edukacyjnym, zwolnienie z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego – najważniejsze zmiany w nowym roku związane są ze zmianą wymagań oraz zobowiązaniem szkoły do podnoszenia jakości swojej pracy szkoły i rozwoju organizacyjnego, a także nowe zasady prowadzenia ewaluacji zewnętrznej i sposób wykorzystania jej wyników,
  • możliwości zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I–III szkoły podstawowej – 31 marca weszły w życie przepisy art. 61 ust. 3a-3e ustawy o systemie oświaty dopuszczające możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III (nie więcej niż o 2 uczniów) pod warunkiem jednak, że uczniowie zamieszkują w rejonie szkoły i zgłoszą się już po rozpoczęciu roku szkolnego,
  • możliwości zmniejszenia liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych – przepisy wprowadzają możliwość utrzymania (za zgodą organu prowadzącego) oddziału integracyjnego lub specjalnego również w przypadku, gdy liczba uczniów niepełnosprawnych spadnie poniżej minimalnej wskazanej w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów,
  • darmowego dostępu do e-dziennika – od nowego roku szkolnego wchodzi w życie przepis zakazujący pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców z tytułu udostępniania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dzieci,
  • zapewnienia szkole pomocy prawnej przez organ prowadzący (od 31 marca 2015 r.),
  • zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół oraz przechodzenia uczniów do szkół różnych typów.
Marzanna Czarnocka, specjalista prawa oświatowego, dyrektor placówki oświatowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37613 )
Array ( [docId] => 37613 )

Array ( [docId] => 37613 )