Pensum nauczycieli w grupach mieszanych – 22 lub 25 godzin

Data: 02-07-2015 r.

Organ prowadzący ustali w trybie uchwały pensum dla nauczycieli w grupach mieszanych w wysokości 25 godzin tygodniowo, jeżeli w oddziale jest więcej 5-latków, a w wymiarze 22 godzin, jeśli liczniejsze są 6-latki.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli wynosi w:

  • oddziałach dla 3-, 4- i 5-latków – 25 godzin;

  • oddziałach dla 6-latków – 22 godziny.

Przepisy nie określają odrębnego pensum dla nauczycieli realizujących zajęcia w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5-letnich, pomimo faktu że dzieci te realizują obowiązkowe wychowanie przedszkole.

Często jednak zdarza się w przedszkolach łączenie w oddziałach dzieci o różnym wieku, np. 3-, 4-latków. W przypadku grup dzieci młodszych (3-,4- i 5-letnich) utworzenie oddziału mieszanego nie ma wpływu na pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Natomiast ustalenie pensum nauczyciela pracującego w oddziale mieszanym złożonym z 6-latków i dzieci młodszych może budzić wątpliwości. Dla nauczycieli, niewymienionych w ustawie Karta Nauczyciela, pensum ustala organ prowadzący placówkę w trybie odrębnej uchwały. Dotyczy to m.in. nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, tzw. łączone pensum. Ustalając pensum dla tych nauczycieli, należy się zatem kierować uchwałą organu prowadzącego oraz wskazówkami wydanymi przez ten organ.

W praktyce w oddziałach przedszkolnych stosuje się pensum według wymiaru czasu pracy w grupie dzieci o największej liczebności w danym oddziale, np. w grupie mieszanej 5- i 6-ciolatków przewagę liczebną stanowią 5-latki – pensum wychowawcy wynosi 25 godzin zajęć tygodniowo lub według zasady korzystniejszego pensum, np. dla nauczyciela przedszkola wymiarem korzystniejszym będzie pensum 22-godzinne.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37433 )
Array ( [docId] => 37433 )