Współdziałanie wychowawców i nauczycieli przy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 09-05-2017 r.

W świetle obowiązujących przepisów osobą bezpośrednio odpowiedzialną za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dyrektor. Choć przepisy nie wymagają powoływania zespołu dla każdego dziecka lub ucznia wymagającego wsparcia, to jednak wyraźnie wskazują kierunek zespołowego współdziałania wychowawców, nauczycieli i specjalistów na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Skuteczność działania szkoły w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga integrowania wiedzy i umiejętności z wielu różnych obszarów, podejmowania niekiedy niestandardowych rozwiązań i stałego rozwijania kompetencji zarówno indywidualnych nauczycieli, jak i szkoły jako instytucji. Zapewnienie takiego wsparcia jest możliwe jedynie we współpracy wszystkich osób działających na rzecz ucznia. Zespołowe działanie nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem wymaga także zaangażowania rodziców, a niekiedy również korzystania ze wsparcia zewnętrznego.

Zespół nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli doprecyzowano przepisy dotyczące możliwości tworzenia w szkole i przedszkolu zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie. Dotychczasowe przepisy odnoszące się do ramowego statutu ograniczały się do wskazania, że dyrektor może takie zespoły tworzyć i powoływać ich przewodniczącego. Zgodnie nowymi regulacjami (art. 111 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli) zespół:

1) jest powoływany na czas określony lub nieokreślony,

2) określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

Praca zespołu

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.

Marzenna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40328 )
Array ( [docId] => 40328 )