Przyjęcie 5-latka do zerówki – kto musi wyrazić zgodę?

Autor: Bożena Winczewska
Data: 24-04-2017 r.

Ustalenie organizacji przedszkola, w tym przydzielanie dzieci do poszczególnych oddziałów należy do podstawowych kompetencji dyrektora przedszkola. Jednak czy wszystkie decyzje może on podejmować w sposób całkowicie autonomiczny? Co w sytuacji, gdy rodzice chcą, aby dziecko 5-letnie uczęszczało do tzw. zerówki? Czy potrzebna jest opinia poradni, czy wystarczy wola rodzica i zgoda dyrektora?

O przeniesieniu dziecka 5-letniego do oddziału przedszkolnego grupującego dzieci 6-letnie decyduje dyrektor przedszkola, bez konieczności odwoływania się do opinii poradni.

O podziale na grupy decyduje dyrektor…

Przyjmowanie dzieci do przedszkola, dzielenie ich na grupy i ustalanie, do jakiego oddziału będą przypisane, należy do dyrektora.  Oddziały powinny obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Ich liczba w oddziale nie powinna być wyższa niż 25. Nie muszą być tworzone oddziały jednorodnych wiekowo. Nauczyciel, któremu zostanie powierzona opieka nad oddziałem powinien realizować program wychowania przedszkolnego dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci (art. 22a ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Zadaniem nauczycieli jest ponadto:

 
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców  do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

… który powinien uwzględniać potrzeby rozwojowe dziecka

Przesunięcia dzieci z oddziału do oddziału powinny być dokonywane z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci oraz możliwości organizacyjnych.

Sytuacje, w których dyrektor podejmuje takie decyzje, powinny być określone w statucie przedszkola.

Po roku dziecko może zostać w „zerówce”

Dziecko 5-letnie uczęszczające do przedszkola dopiero w wieku 6 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Z dniem 1 września 2017 r. będzie mogło kontynuować wychowanie przedszkolne jako 6-latek lub rozpocząć edukację szkolną w klasie I szkoły podstawowej. Decyzja o zapisaniu dziecka 6-letniego do klasy I należy wyłącznie do rodziców.

Kiedy można przyjąć 6-latka do szkoły

Dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców,  przyjmie dziecko do klasy I, jeżeli:

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko, które zostanie wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W związku z tym, że dane dziecko obecnie korzysta z  wychowania przedszkolnego będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej bez konieczności przedstawiania opinii poradni (art. 31 ust. 4–6 i art. 36 ust. 1 – 3 ustawy Prawo oświatowe).

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40291 )
Array ( [docId] => 40291 )