Zadania dyrektora przed wakacjami

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 20-06-2017 r.

W związku końcem roku szkolnego na dyrektorze szkoły spoczywa wiele obowiązków. Musi on przygotować szkołę do wakacji i lekcji po okresie ferii. Zadania dyrektora są w tym roku szczególnie istotne, gdyż od 1 września obowiązywać będą nowe przepisy oświatowe.

Do zadań dyrektora należy:

 1. 1.       Przyjęcie od nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i zabezpieczenie jej:
 • ustalenie zasad przekazywania i sprawdzania dokumentacji przebiegu nauczania (komu dokumentacja będzie przekazywana, w jakim terminie? kto ją sprawdzi, w jakim terminie?)
 • poinformowanie nauczycieli o tych zasadach,
 • ustalenie osób do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji (wg instrukcji kancelaryjnej) oraz wytypowania do zniszczenia dokumentacji, która przekroczyła okres przechowywania,
 • nadzór nad zdawaniem, sprawdzaniem  i archiwizowaniem dokumentacji przebiegu nauczania.
 1. 2.       Przygotowanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły:
 • ustalenie zasad wydawania druków świadectw do wypełnienia i ich rozliczenia (druki ścisłego zarachowania),
 • przypomnienie wychowawcom zasad wypełniania świadectw (wg przepisów),
 • ustalenie zasad składania świadectw do podpisu dyrektora,
 • poinformowanie nauczycieli i osób współpracujących o ustalonych zasadach,
 • ustalenie osoby do przygotowania gimnazjalistom kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu OKE dla celów rekrutacji,
 • nadzór nad obiegiem druków świadectw i ich wypełnianiem.
 1. 3.       Przygotowanie planu napraw, modernizacji, remontów:
 • organizacja przeglądu budynku szkolnego i terenu wokół niego (bhp),
 • ustalenie listy niezbędnych napraw, modernizacji, remontów oraz terminów ich wykonania,
 • ustalenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie planu napraw, modernizacji i remontów.
 1. 4.       Dostosowanie warunków realizacji zadań statutowych do wymagań nowej podstawy programowej:
 • ustalenie listy niezbędnych działań w zakresie reorganizacji bazy lokalowej, aranżacji przestrzeni w związku ze zmianą struktury szkoły (reforma),
 • doposażenie w niezbędne meble i sprzęt szkolny,
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do nowej podstawy programowej.
 1. 5.       Przygotowanie procedury dopuszczania programów nauczania oraz ustalania zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
 • opracowanie procedury dopuszczania programów nauczania do użytku szkoły i podanie jej do wiadomości nauczycieli,
 • opracowanie procedury przedstawiania dyrektorowi propozycji wyboru podręczników,
 • podanie do publicznej wiadomości zestawu podręcznikówlub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w następnym roku szkolnym (ustalonego na podstawie propozycji zespołów nauczycieli; w przypadku braku porozumienia w zespole – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców).
 1. 6.       Podsumowanie pracy szkoły:
 • podsumowanie monitorowania realizacji podstawy programowej,
 • dokonanie analizy efektów kształcenia  uczniów (wyniki klasyfikacji i promocji/ egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych/ innym współzawodnictwie, wytwory pracy uczniów/ efekty realizowanych projektów edukacyjnych, itp.),
 • omówienie efektów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • podsumowanie udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podsumowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • przyjęcie sprawozdań z pracy poszczególnych agend szkoły,
 • analiza stopnia realizacji przydzielonych pracownikom zadań,
 • sformułowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
Wanda Pakulniewicz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40485 )
Array ( [docId] => 40485 )

Array ( [docId] => 40485 )