Zadania dyrektora szkoły związane z końcem roku

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 09-12-2015 r.

Koniec roku kalendarzowego i budżetowego w szkole to czas wielu zadań dla dyrektora szkoły. Niektóre z nich wynikają z przepisów, a w niektórych przypadkach, jak zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej źródłem jest statut danej szkoły lub inny wewnątrzszkolny dokument.

Najważniejsze zadania dyrektora szkoły związane z końcem roku kalendarzowego:

1)  Przygotowanie planu finansowego szkoły zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego.

2)  Uzyskanie opinii rady szkoły lub rady rodziców i rady pedagogicznej w sprawie projektu planu finansowego.

3)  Przedstawienie organowi prowadzącemu szkołę projektu planu finansowego.

5)  Zorganizowanie szkolnej wigilii.

6)  Określenie terminu wystawienia ocen semestralnych i zebrania plenarnego rady pedagogicznej.

7)  Rozliczenie dotacji na:

  • podręczniki,
  • materiały edukacyjne,
  • materiały ćwiczeniowe
  • oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

8)  Zatrudnienie nauczycieli wspomagających/asystentów/pomocy nauczyciela – nowy obowiązek od 1 stycznia 2016 r. będzie dotyczył tylko tych szkół ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

10)  Zarządzenie inwentaryzacji majątku.

11)  Zwołanie zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej.

12)  Złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych.

13)  Złożenie informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych do PFRON.

14)  Skorygowanie odpisu na ZFŚS.

15)  Wewnętrzna kontrola druków ścisłego zarachowania.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38192 )
Array ( [docId] => 38192 )

Array ( [docId] => 38192 )