Od 1 stycznia 2016 r. nauczyciel wspomagający dla każdego dziecka z autyzmem

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 03-12-2015 r.

Do współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dotychczas obowiązek taki dotyczył jedynie przedszkoli integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. Od  1 stycznia 2016 r. obowiązek ten będzie dotyczył też przedszkoli ogólnodostępnych.

Obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego będzie dotyczył tylko tych przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Zatem nie wszystkie rodzaje niepełnosprawności dziecka obligują do zatrudnienia dodatkowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Rekrutację nauczyciela wspomagającego należy przeprowadzić w grudniu

 

Dla przedszkoli ogólnodostępnych jest to nowe rozwiązanie. Dotychczas przepisy nie przewidywały obowiązku zatrudnienia takich nauczycieli w przedszkolach ogólnodostępnych – było ono możliwe, ale wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

Od nowego roku kalendarzowego w każdym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na wymienione niepełnosprawności, zatrudnienie dodatkowego nauczyciela będzie obowiązkowe.

Jeżeli obecnie w placówce nie zatrudnia się nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, proces rekrutacji należy rozpocząć już w grudniu, tak aby nauczyciel wspomagający mógł rozpocząć pracę najpóźniej 4 stycznia 2016 r.

Inne niepełnosprawności nie obligują do zatrudnienia dodatkowego nauczyciela

W przypadku chęci zatrudnienia w przedszkolach ogólnodostępnych lub innych formach wychowania przedszkolnego nauczycieli wspomagających dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione wcześniej niepełnosprawności (inne niż autyzm, zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone), niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym – nadal potrzebne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego

Zmienione zasady dotyczące zatrudnienia obligatoryjnego i fakultatywnego nauczyciela wspomagającego należy stosować odpowiednio również do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego (art. 85a ustawy o systemie oświaty). Odpowiednie stosowanie polega na uwzględnieniu wszelkich odmienności sytuacji prawnej pomiędzy przedszkolami publicznymi a niepublicznymi, chociażby w zakresie zasad zatrudniania czy odmienności podmiotów prowadzących te przedszkola.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38122 )
Array ( [docId] => 38122 )