Zakończenie stażu nauczyciela stażysty – zadania dla nauczycieli i dyrektora

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-05-2016 r.

Okres stażu nauczyciela stażysty upływa na ogół 31 maja. Następnie rozpoczyna się kolejny etap uzyskiwania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przed komisją oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

zadanie

termin

osoba

uwagi

Zakończenie stażu

Do 31 maja

Nauczyciel stażysta

Z powodów określonych w art. 9 d ust. 5 i 5a ustawy z 26 stycznia 1983 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) staż może zostać wydłużony

Przedstawienie projektu oceny dorobku zawodowego

W ciągu 14 dni od zakończenia stażu nauczyciela

Opiekun stażysty

Przepisy nie precyzują, jak powinien wyglądać projekt oceny – opiekun stażu sporządza go na podstawie obserwacji nauczyciela

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

W ciągu 30 dni od zakończenia stażu

Nauczyciel stażysta

Sprawozdanie może zostać złożone także podczas nieobecności nauczyciela w pracy (np. z powodu choroby)

Wystąpienie do rady rodziców o opinię

Po otrzymaniu sprawozdania nauczyciela

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Rada rodziców ma 14 dni na wydanie opinii, brak opinii nie wstrzymuje procedury awansu

Ocena dorobku zawodowego

W ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Ocenę należy dostarczyć nauczycielowi na piśmie oraz zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołania

Wydanie zaświadczenia

Niezwłocznie po dokonaniu oceny dorobku zawodowego (brak ustawowego terminu)

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Zaświadczenie musi zawierać informacje o:

 • zajmowanym stanowisku, prowadzonych zajęciach,
 • wymiarze zatrudnienia,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu zawodowego,
 • uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu,
 • dacie dokonania oceny dorobki zawodowego

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Do 30 czerwca lub do 31 października w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Nauczyciel stażysta

Wniosek powinien zawierać:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola

Analiza formalna wniosku nauczyciela

Po otrzymaniu wniosku

Dyrektor przedszkola lub szkoły

W przypadku braków formalnych – pisemne wezwanie nauczyciela do ich usunięcia

Usunięcie braków formalnych

W terminie 14 dni od wskazania błędów

Nauczyciel stażysta

Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Wystąpienie do związku zawodowego o wyznaczenie przedstawiciela do udziału w komisji kwalifikacyjnej

Po stwierdzeniu, że wniosek oraz załączona dokumentacja spełniają wymagania formalne

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Uczestnictwo przedstawiciela organizacji związkowej nie jest obligatoryjne

Wydanie zarządzenia o powołaniu komisji kwalifikacyjnej

Po stwierdzeniu, że wniosek oraz załączona dokumentacja spełniają wymagania formalne

Dyrektor przedszkola lub szkoły

W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor przedszkola – przewodniczący,
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w przedszkolu,
 • opiekun stażu,
 • przedstawiciel związku zawodowego (na wniosek nauczyciela)

Powiadomienie o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

Co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Należy powiadomić:

 • nauczyciela stażystę,
  • opiekuna stażu,
  • nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego uczestniczącego w pracach komisji,
  • przedstawiciela związku zawodowego

Zorganizowanie posiedzenia komisji

Do końca 31 sierpnia lub 31 grudnia

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Zadania dyrektora:

 • wyznaczenie protokolanta,
 • odebranie upoważnień i oświadczeń od członków komisji,
 • przedstawienie wniosku nauczyciela,
 • czuwa nad poprawnością przebiegu prac

Wydanie zaświadczenia o akceptacji oraz wpisanie go do rejestru

Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (brak ustawowego terminu)

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Wydanie zaświadczenia jest możliwe po sporządzeniu protokołu przez członków komisji i uzyskaniu akceptacji.

Zaświadczenie wypisuje się w dwóch egzemplarzach – jeden pozostaje w dokumentacji przedszkola lub szkoły, drugi przekazuje się nauczycielowi

Wydanie aktu nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego oraz wpisanie go do rejestru

Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o akceptacji (brak ustawowego terminu)

Dyrektor przedszkola lub szkoły

Decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego wypisuje się w dwóch egzemplarzach – jeden pozostaje w przedszkolu lub szkole, drugi przekazywany jest nauczycielowi

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38968 )
Array ( [docId] => 38968 )

Array ( [docId] => 38968 )