Zasady przekazywania dokumentacji między przekształcanymi szkołami

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 16-05-2017 r.

W wyniku reformy oświaty od 1 września 2017 r. będzie obowiązywał nowy system szkolnictwa – zamiast gimnazjów zostaną przywrócone 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea. Dyrektorzy szkół, które będą likwidowane ale też tych, z którymi będą się łączyć inne placówki muszą zadbać o prawidłowe zabezpieczenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji szkolnej: zarówno statutu jak i dokumentów nauczanie, dokumentacji kadrowej.

Z dniem 1 września 2017 r.

1) dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcio-letniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

2) szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową oraz przekształcenie szkoły filialnej. Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

Takie przekształcenie szkoły podstawowej wymaga od dyrektora jedynie wprowadzenia zmian w dokumentach wewnętrznych szkoły takich jak statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, szkolne plany nauczania, szkolne programy nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny itd. oraz zwrócić uwagę na wszystkie pieczątki i dokumenty zawierające w nazwie informację o szkole sześcioletniej – będą one wymagały zmiany na zapis mówiący o szkole ośmioletniej.

Ponadto zgodnie z art. 120. ww. ustawy osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę filialną, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. zobowiązana jest przedłożyć organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie na założenie szkoły (art. 58 ust. 3 uso):

1) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

2) projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy – Prawo oświatowe;

3) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.

Po złożeniu ww. dokumentów organ jednostki samorządu terytorialnego na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasową publiczną sześcioletnią szkołę podstawową, w tym szkołę filialną - może postanowić o przedłużeniu terminu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów w terminie, dotychczasowa publiczna sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VI i ulegnie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2018 r.

Z dniem 1 września 2017 r. pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się pracownikami nowej ośmioletniej szkoły podstawowej. Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, w terminie do dnia 15 maja 2017 r. ma obowiązek poinformowania na piśmie pracowników o zmianie (z cyklu sześcioletniego na ośmioletni).

Dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora. To samo dotyczy wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze w dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40355 )
Array ( [docId] => 40355 )