Zmieniany arkusz organizacji szkoły opiniuje rada pedagogiczna

Data: 11-05-2013 r.

Dyrektor szkoły wprowadzając zmiany do arkusza organizacji szkoły, musi przekazać dokument do zaopiniowania rady pedagogicznej. Ustawa o systemie oświaty przyznaje jej kompetencje w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły, m.in. w zakresie tygodniowego rozkładu zajęć dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły może w trakcie roku szkolnego zmienić zatwierdzony już arkusz organizacji szkoły, ale każda zmiana musi wcześniej zostać zaopiniowana przez radę pedagogiczną. Dokument stanowi dla nauczycieli i dyrektora szkoły podstawę do ustalenia tygodniowego rozkładu, dlatego nauczyciele powinni uczestniczyć w jego opracowaniu. W przypadku wprowadzania do arkusza zmian dyrektor szkoły postępuje zgodnie z procedurą dotycząca opracowywania dokumentu, dlatego właśnie ma obowiązek udostępnić go dla nauczycieli celem zaopiniowania.

Ustawa o systemie oświaty daje nauczycielom prawo do wyrażenia opinii

Nauczyciele mają prawo do zaopiniowania arkusza organizacji szkoły (art. 41 ust. 2 Ustawa o systemie oświaty). W szczególności nauczyciele wyrażają opinię o tym, jak dyrektor szkoły planuje rozkład zajęć oraz jak przedstawia się projekt planu finansowego szkoły. Należy zaznaczyć, że opinia rady pedagogicznej nie jest dla dyrektora szkoły wiążąca.

Jeżeli arkusz organizacji szkoły zmienia się już po zatwierdzeniu go przez organ prowadzący, dyrektor szkoły sporządza odpowiednie aneksy. Niezależnie od wagi wprowadzanych zmian, musi przedłożyć je do opinii grona pedagogicznego.

Aneks do arkusza organizacji szkoły

W aneksie dyrektor szkoły wskazuje przyczyny wprowadzania zmian, okres ich trwania oraz informacje dotyczące nauczycieli, dla których zostały przydzielone dodatkowe zadania. Aneks musi zostać zaopiniowany przez radę pedagogiczną, a następnie złożony celem zatwierdzenia do organu prowadzącego szkołę.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 Poz. 2572 z późn. zm).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30248 )
Array ( [docId] => 30248 )

Array ( [docId] => 30248 )