Nauczyciel na długim zwolnieniu wykazany tylko w arkuszu organizacji

Data: 17-04-2013 r.

Nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim należy jedynie wykazać w arkuszu organizacji szkoły. Wykazuje się go jako osobę zatrudnioną w szkole, ale nie przydziela mu się godzin.

Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia danego roku. Określa w nim szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania Następnie arkusz podlega sprawdzeniu i akceptacji przez organ prowadzący do dnia 30 maja. To on ustala zasady opracowywania arkusza organizacji pracy szkół. W taki sposób by na obszarze danego samorządu obowiązywały jednolite zasady.

Modyfikacje w arkuszu organizacji szkoły na początku roku szkolnego

Jeśli organ prowadzący zaakceptuje arkusz na dany rok szkolny oznacza to jednocześnie zgodę na wszystkie zwarte w tym nim informacje, w tym dotyczące przydziału godzin zajęć poszczególnym nauczycielom. Arkusze organizacji szkoły podlegają modyfikacji. Zazwyczaj zmiany wprowadza się na początku roku szkolnego w postaci aneksu do arkusza.

Wakat gdy jeszcze nie ma nauczyciela na zastępstwo

Nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach macierzyńskich (lub innych) wykazuje się w arkuszu organizacyjnym, jako osoby zatrudnione w szkole. Jednak takim nauczycielom nie przydziela się godzin. Natomiast wykazuje się w arkuszu nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo lub przydziela się godziny ponadwymiarowe, na czas nieobecności tych nauczycieli, innym osobom.

Podstawa prawna: załączniki rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.).

Agnieszka Kosiarz, specjalistka z zakresu prawa oświatowego, wieloletnia specjalistka w MEN

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30231 )
Array ( [docId] => 30231 )

Array ( [docId] => 30231 )