Zwiększenie lub zmniejszenie oddziałów w szkole a aktualizacja arkusza organizacji

Data: 30-06-2015 r.

Ruchy kadrowe na początku roku szkolnego często są związane ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby oddziałów w szkole. A co za tym idzie – zmiany wymaga zatwierdzony w maju arkusz organizacji szkoły. O każdej zmianie należy powiadomić organ prowadzący w formie aneksu do arkusza.

Nabór może oznaczać konieczność wprowadzenia zmian w arkuszu

Na początku roku szkolnego może dojść do zmiany liczebności oddziałów w szkole. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększoną liczbą przyjętych uczniów (w takim przypadku dochodzi do tworzenia nowych oddziałów) lub też zapisaniem do szkoły mniej uczniów, niż zaplanowano w naborze (może dojść do łączenia oddziałów szkolnych). W związku z powyższym należy przeorganizować dotychczasowy przydział godzin zajęć nauczycielom. Do zadań dyrektora należy w takich sytuacjach uzgodnienie z organem prowadzącym zmian oraz naniesieniem odpowiednich zapisów do aneksu arkusza organizacji placówki na dany rok szkolny.

Zmiany w oddziałach wymagają zmian kadrowych

Reorganizacja oddziałów może dotyczyć:

  • zmiany ich liczebności – mogą spowodować: konieczność podziału klasy na grupy, a tym samym: przydziału dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela lub cofnięcia obniżenia pensum, czy też cofnięcia wypowiedzenia,
  • utworzenia dodatkowych – powoduje to konieczność przydziału dodatkowych godzin już zatrudnionym nauczycielom, zatrudnienia nowego nauczyciela, nowych pracowników niepedagogicznych, cofnięcia obniżenia pensum nauczycielom, cofnięcia wypowiedzenia, a nawet powołania następnego wicedyrektora szkoły,
  • likwidacji części oddziałów – można obniżyć przydział godzin ponadwymiarowych lub zmienić przydziały godzin nauczycielom, a także dokonać wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom niepedagogicznym. Nie można już obniżyć pensum, czy zwolnić nauczycieli bez ich zgody (jeśli nie dokonano tego do końca maja).

Arkusz organizacyjny dyrektor aktualizuje na bieżąco – zatwierdza je rada

Często organ prowadzący placówkę wymaga szczegółowego wyjaśnienia dokonanych zmian, zwłaszcza przy zwiększonej liczbie godzin i etatów. Zmiany, które w zasadniczy sposób wypływają na rozkład i przydział zajęć nauczycielom są wprowadzane w formie aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący w terminie przez niego określonym. Również za każdym razem, gdy wprowadzane są poprawki do arkusza, rada pedagogiczna musi je zaopiniować.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37415 )
Array ( [docId] => 37415 )

Array ( [docId] => 37415 )